Trygghet och Omsorg

Grunden för ett tryggt samhälle läggs i familjen. För de gemensamma angelägenheterna ska invånare i Nynäshamn kunna känna en trygghet i att kommunen lever upp till sina åtaganden. Det innefattar exempelvis att känna trygghet på gator och torg, att vård och omsorg finns tillgänglig och håller hög kvalitet samt att barn och ungdomar får en god utbildning och säkra fritidsaktiviteter.

Vi moderater står för ett samhälle som levererar både trygghet och kvalitet i offentlig service och vill även införa en kommunal servicegaranti på flera områden för att understryka att vi menar allvar med att sätta våra medborgare i första rummet.

Trygga miljöer

Sverige behöver återupprätta lag och ordning vilket Moderaterna arbetar för nationellt. Lagstyret får inte sättas åt sidan. Vi vill se ett fortsatt nära samarbete mellan kommun, närpolis och lokala organisationer i förebyggande syfte. Trygghetskameror bör användas på platser som uppfattas som otrygga. Vi har under den senaste mandatperioden startat upp nattvandringar i samarbete med föreningslivet. Det är positivt att vi engagerar fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället, föräldrar, föreningar, och grannsamverkan i trygghetsskapande syfte.

Samverkan

Brottsförebyggande åtgärder är viktiga, inte minst i samhällsplaneringen. I offentliga miljöer som parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och bostadsområden är det en kommunal kärnuppgift att säkerställa en hög trygghetsnivå. Genom att samverka med invånarna för att identifiera otrygga platser kan vi vidta åtgärder som ger förbättringar på det här området. Det är även grundläggande med ett fortsatt nära samarbete mellan kommun, närpolis och lokala organisationer i förebyggande syfte. Vi vill även verka för en tryggare kollektivtrafik genom fler trygghetsvärdar och ordningsvakter. Det inkluderar också satsningar på fler och bättre gång- och cykelvägar för att få en högre trafiksäkerhet och att ännu snabbare bekämpa klotter och skadegörelse. Tiggeri och olagliga bosättningar har ofta grunden i ett organiserat utnyttjande och är ett tecken på en samhällsutveckling vi inte vill se. Problemet behöver åtgärdas på nationell- och EU-nivå men i avsaknad av sådana insatser vill vi se fortsatta lokala förbud i Nynäshamn.

Arbete mot missbruk

Nynäshamns invånare skall ha möjlighet till förebyggande insatser inom ramen för olika former av missbruk som till exempel alkohol och droger samt ett aktivt arbete för att främja psykisk hälsa. Vi skall ha en god samverkan mellan kommun, polis, och region. Individens behov och förutsättningar skall stå i centrum i detta arbete.

På skolorna ska nolltolerans mot droger gälla och arbetet mot droganvändning intensifieras ytterligare. Målsättningen är att bidra till en trend där droganvändningen minskar varje år för att på sikt upphöra helt, och på så sätt samtidigt förbättra arbetsmiljön för personal och elever.

En trygg och värdig ålderdom

Det ska vara tryggt att bli äldre i Nynäshamn. Vi vill verka för att äldre ska känna delaktighet i sin vardag. De ska utifrån deras egna behov få en god, nära och trygg vård. Vi kommer arbeta för att bryta den ofrivilliga ensamheten och skapa mötesplatser över generationsgränser. Vi vill aktivt stödja aktiviteter för de äldre genom tillgång till olika lokaler. Vi vill inrätta ett mobilt team som ordnar aktiviteter för äldre inom kommunala vård-och omsorgsboenden och på träffpunkter i hela kommunen.

Trygghets- och seniorboenden

Vi vill verka för alternativa boendeformer för våra äldre i hela kommunen. Trygghetsboenden och seniorlägenheter är exempel på boendeformer som riktar sig till äldre personer som kombinerar eget boende med trygghet, social gemenskap och ökad livskvalitet.

Vi vill införa en väntjänst, som sköts av frivilliga både i hemmet och på vård- och omsorgsboenden. Uppgifterna är bland annat samtal, sällskap vid måltider, promenader, läsning, hjälp med datorer. Väntjänsten skall även kunna anordna underhållning på kommunens vård och omsorgsboenden tillsammans med personalen. Funktionen kan även deltaga som stöd på viss terapiverksamhet.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.