Vi tar ansvar för den kommunala hemtjänsten

Socialnämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret för socialförvaltningens medarbetare. Vi i Alliansen vill att våra medarbetare ska känna sig trygga och stolta i sitt arbete.

Socialnämnden beslutade den 29 september 2020 att göra en djupgående analys gällande den kommunala hemtjänstens verksamhet med fokus på att ge oss en större insikt i verksamhetens ekonomi, organisationen och arbetsmiljön. Resultatet av denna analys redovisades sedan på socialnämndens sammanträde den 2 februari 2022, tillsammans med en redogörelse för vilka akuta åtgärder som redan vidtagits. Enligt arbetsmiljölagen har en arbetsgivare skyldighet att agera omedelbart om allvarliga brister framkommer.

Analysen har genomförts metodiskt där bland annat ett stort antal medarbetare, chefer och även politiker i nämnden har intervjuats. Här har det tydligt framkommit att medarbetarna som arbetar nära våra äldre saknar en närvarande ledning, alltså stöd i det vardagliga arbetet. Analysen har även innehållit andra parametrar som bland annat handlar om sjukfrånvaro och orsaker till det.

Förvaltningen har med anledning av detta agerat genom att tillfälligt ta in en konsultchef. Uppdraget är att tillsammans med nuvarande ledning stötta verksamheten och framför allt finnas där för hemtjänstens medarbetare. Man har även bedömt att behovet mot bakgrund av analysen är akut och att det därför inte går att invänta en ordinarie rekryteringsprocess.

Under socialnämndens sammanträde den 2 februari 2022 informerade även förvaltningschefen att man tolkat delegationsordningen fel avseende inhyrning av tillfälliga konsulter där dess kostnader överstiger 500 tkr. Delegation för detta har socialnämndens arbetsutskott. Detta har inte på något sätt att göra med analysen av den kommunala hemtjänsten utan är en fristående fråga som nu hanteras kommunövergripande i samtliga förvaltningar, för att detta inte skall ske igen.

På sociala medier kan vi tyvärr läsa att bland annat Vänsterpartiet och Socialdemokraterna blandar ihop detta och dessutom med den felaktiga undertonen att Alliansen planerar att lägga ner den kommunala hemtjänsten. Detta stämmer inte! Det är mycket olyckligt att man i en, för våra medarbetare, pressad situation sprider den typen av felaktig information.

Alliansen tänker fortsätta ta det arbetsmiljöansvar som vi faktiskt har och hjälpa den kommunala hemtjänsten att återhämta sig efter flera påfrestande år.

Vi känner ett stort förtroende för vår förvaltning som arbetar vidare i detta och med det ta det arbetsgivaransvar som de har och socialnämnden kommer tertialsvis få återkoppling från förvaltningen om hur arbetet med hemtjänstens arbetsmiljö fortskrider.

Denna fråga har även väckt många andra frågor och här måste vi ödmjukt och med fortsatt tillit till våra tjänstepersoner arbeta vidare. För att vara rak på sak så måste vi fortsätta arbeta med frågan om vad som är politikens uppdrag och vad som är förvaltningens. För oss i Alliansen har behovet av just detta blivit ännu mer tydligt.

Vi önskar nu att den kommunala hemtjänstens medarbetare får arbetsro och tillsammans finner vägen framåt. Ni är viktiga för oss och för våra äldre här i Nynäshamn!

För Socialnämndens alliansgrupp

Anders Karlsson (M), vice ordförande

Antonella Pirrone (KD), ordförande 

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.