Fakta om hemtjänstens utredning.

Vi har full förståelse för att diskussionen om en eventuell nedläggning av den kommunala hemtjänsten väcker många tankar och känslor. Vi vill därför försöka förklara hur vi ser på denna situation.

Som politiker är vårt yttersta ansvar att förvalta kommunens skattemedel. Det betyder att vi ska ta beslut om hur vi fördelar dessa medel inom de olika kommunala verksamheterna.

Även om vi så klart önskar att vi kunde säga ja till allt och alltid vara alla till lags, så vet vi att detta inte är verkligheten. Däremot är det viktigt att grundligt göra olika undersökningar och har korrekt underlag inför ett beslut. Detta har vi politiker begärt att få angående den kommunala hemtjänsten då den under flera år dragits med underskott.

Nynäshamns kommun har sedan 2010 Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, vilket innebär att företag kan bedriva hemtjänstverksamhet i Nynäshamn. Idag finns fem hemtjänstföretag i kommunen. Därutöver har kommunen en hemtjänstorganisation i egen regi. Idag är det 58 procent av kommunens hemtjänst som utförs av privata hemtjänstföretag under LOV och 42 procent som använder den kommunala hemtjänsten. De privata hemtjänstföretagen är idag lokala företag och alla drivs av kvinnor. Intressenter kan starta ett eget företag och ansöka om att få erbjuda hemtjänster i vår kommun. Något vi uppmuntrar lokalt.

I våra undersökningar som har gjorts visar det sig att våra brukare är lika nöjda med de privata hemtjänstföretagen som med den kommunala hemtjänsten. Det betyder att vi som kommun har lyckats med våra kvalitetskrav gentemot våra LOV aktörer. Något som är väldigt positivt.

Något vi önskar att påpeka är att oavsett vem som erbjuder hemtjänsten är alltid kommunen högst ansvarig för hemtjänsten och att brukarna får den service och tjänster de har rätt till.

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar LOV aktörerna. Till exempel följer kommunen upp att utförarna följer lagar och förordningar och att de uppfyller de kvalitetskrav som kommunen fastställt i avtal med respektive LOV aktör. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Kommunen följer även regelbundet upp vad brukarna tycker om hemtjänsten genom brukarenkäter.

All hemtjänst som bedrivs nattetid samt trygghetspatrullen (som hanterar trygghetslarmen) sköts av kommunens egen hemtjänst och är alltså inte konkurrensutsatt (nattpatrullen är dock organisatoriskt placerad utanför övriga hemtjänsten). Det vill säga att även om du har valt en fristående utförare sker utförandet nattetid, i den mån det är aktuellt, av kommunens egen nattpatrull.

Sedan vi införde LOV i Nynäshamn har vår kommunala hemtjänst redovisat ett underskott nästintill varje år. Det är många olika anledningar som inte är kopplade till självaste utförandet av tjänsten. T.ex. har vi tyvärr en hög sjukfrånvaron som har pendlat mellan 11 och 15 procent de fyra senaste åren. 2019 uppgick sjukfrånvaron till 13,27 procent.  En hög sjukfrånvaro påverkar givetvis vikariekostnaderna. År 2019 var 19 procent av personalkostnaderna vikariekostnader. Totalt handlade det om 5,6 miljoner kronor.

Den kommunala hemtjänsten har haft underskott sedan 2011 och trots flera försök till effektiviseringar och vissa kompensationer har verksamheten visat ett totalt underskott på cirka 27,4 miljoner kronor under dessa år.

Många undrar varför vi inte istället bara tillför nya medel och betalar underskottet med det? Konkurrensverket har i en rapport från 2013 förordat att prissättningen i hemtjänsten bör utgå från kostnaderna för den egna regin. Om Nynäshamn ska ersätta hemtjänsten till en nivå som innebär att de klarar att hålla budget innebär det en utökning av kostnaderna med många miljoner och merparten av detta skulle tillfalla de fristående leverantörerna eftersom kommunens egen hemtjänst innehar cirka 42 procent av marknaden.

Från vårt perspektiv tror vi att den bästa lösningen är att den dagliga hemtjänsten erbjuds från hemtjänstföretag enligt (LOV) Lagen om valfrihet och kommunen behåller natt och trygghetspatrullen i sin regi.

Vår önskan är att omfördela våra skattepengar inom äldreomsorgen för att förbättra och stärka verksamheterna för att möta behoven på bästa sätt. Det allra viktigaste är att Nynäshamns äldre ska känna sig trygga att de får bästa möjliga service, stöd och omsorg.

För Alliansen i socialnämnden

Antonella Pirrone (KD), ordförande

Anders Karlsson (M), vice ordförande

Fredrik Brodin (M), ledamot

Helena Göransson (L), ledamot

Eva Wennerberg (C), ledamot

Noomi Hertzberg-Öberg (KD), ersättare

Gunnel Jonsson (M), ersättare

Marianne Jonsson (M), ersättare

Panayota Pontikis (L), ersättare

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.