Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari – 30 april 2021

Alliansens förslag till beslut som antogs av kommunstyrelsen den 27 Maj 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari till 30 april 2021

 2. Tillföra tilläggsanslag till socialnämnden för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen på 15,5 mnkr, detta finansieras av de ökande skatteintäkterna.

 3. Tillföra tilläggsanslag på 2,0 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för att inrätta ett nystartsstöd till ideella föreningar

 4. Godkänna att nämnder ej vidtar besparingsåtgärder med anledning av upparbetade och kommande merkostnader kopplade till covid-19. Och samtidigt informera nämnder om att medel planeras att överföras i samband med årets delårsrapport efter augusti och att det är viktigt att merkostnader då redovisas tydligt för kommunfullmäktige perioden januari – augusti.

 5. Anmoda samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med redovisning på åtgärder för god måluppfyllelse

 6. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott som inte kan härledas till coronapandemin eller kompenserats enligt ovan att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans.

 7. Tillföra tilläggsanslag till SBN för att genomföra ej ramhöjande aktiviteter för att höja standarden på det offentliga rummet 5,0 mnkr, varav 0,5 mkr avser satsning på kulturarv.

 8. Tillföra tilläggsanslag till BUN för att genomföra ej ramhöjande aktiviteter på 5,3 mnkr

 9. Tillföra tilläggsanslag till KS för att under året förstärka översiktsplan- och förnyelsearbete på 2,0 mnkr

 10. Tillföra tilläggsanslag till KS för att under året genomföra näringslivsstimulerande åtgärder med anledning av covid-19 på 2,0 mnkr

 11. Tillföra tilläggsanslag till KFN för att genomföra ej ramhöjande aktiviteter på 0,25 mnkr föreningsstöd nattvandring

 

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2021. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2021. 

Resultatet för perioden uppgår till et överskott om 59,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 är ett överskott på 40,3 miljoner kronor och det är 7,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 33,1 miljoner kronor.

I samband med tertialrapporteringen förtydligas att VA-kollektivet under 2021 kommer att betala en marknadsanpassad ränta för sin upplåning enligt gällande lagstiftning. 

Med i ärendet är också den begäran från kultur- och fritidsnämnden om att inrätta ett nystartsstöd för ideella föreningar till följd av covid-19.

Härutöver ser Alliansen möjlighet att tillföra ytterligare förstärkande och ej ramhöjande satsningar med 14,55 Mkr, enl. att-satserna 7-11 där som exempel på tänkta åtgärder kan nämnas.

SBN

 • Städa, blommor och måla övergångsställe/parkeringsrutor
 • Skyltar hamnen-centrum
 • Kulturarv, kulturmiljöer

BUN 5 mnkr

 • Läromedel inkl. datorer F-9 2021
 • Förskolan arbetskläder 2021
 • Kostenheten, satsning
 • Digitaliseringssatsning, wifi skolor

 

För Allians i Nynäshamn

 

Harry Bouveng (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.