Resan mot framtiden – Budget 2021

Hela kommunsverige ställs inför utmaningar för framtiden på grund av demografin, där vi blir allt fler äldre, allt fler yngre, samtidigt som gruppen däremellan minskar, den gruppen som arbetar. Den realiteten tillsammans med det faktum att vi går in i en lågkonjunktur ställer höga krav på god ekonomisk hushållning och planering. Coronapandemin höjer samtidigt ribban för detta ytterligare en bra bit, för att vi ska kunna fortsätta att ge våra medborgare den service de har rätt att förvänta sig.

När nu Alliansen lägger fram sin tredje budget för mandatperioden görs lite mer omfattande förändringar än de två tidigare åren och det görs med utgångspunkt från den genomlysningsutredning som initierats av en enig kommunstyrelse och efter tvärpolitiska framtidsdiskussioner.

För en bättre ledning och styrning presenteras en ny styrmodell med en ny vision, nya övergripande mål och en ny nämndstruktur. Den omformulerade visionen ska visa att vi har en ljusnande framtid att möta och att vi tar oss an de utmaningar som väntar oss. Visionen ska vara lätt att komma ihåg och sprida: ”Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har möjligheter för alla!” I visionen och målen vill vi fånga in samhällsutmaningarna med den demografiska utvecklingen och dess investeringsbehov, klimatförändringarna, behovet av fortsatt utveckling av skola och utbildning, behovet av nya bostäder och verksamhetsmark samt vikten av en stolt serviceorganisation, en sammanhållen kommunhelhet och framåtanda.

En ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd föreslås, dels för att stärka det viktiga näringslivsarbetet, där det ju är i näringslivet som jobb skapas. Men nämnden föreslås även för att bättre kunna motverka det utanförskap det innebär att inte ha ett arbete att gå till. Det är viktigt att arbetslinjen genomsyrar kommunens arbete. Kompetensutveckling och jobb kommer att stå i fokus under kommande år. Den nya nämnden kan även avlasta socialnämnden som därmed ges nya möjligheter att mer fokusera på framtidens äldrefrågor och utveckla servicen till våra äldre, våra äldre som blir allt fler. Arbetet med att tillföra nya äldreboenden av olika slag och varierad service efter behov fortsätter.

Vi fortsätter också på den inslagna linjen med ett förbättringsarbete för hela Nynäshamn, med fortsatt fokus på att ge likvärdiga villkor för alla oavsett om man bor i staden, annan tätort, på landsbygden, ö eller fastland.

Vi lägger en budget som givet de ekonomiska förutsättningarna inte innehåller populistiska ”satsningar” på temat ”allt till alla”, men där vi i stället satsar på att ta hand om och investera i byggnader och lokaler för våra verksamheter, ett område som varit eftersatt under lång tid. Samtidigt som vi gör detta fortsätter inriktningen att höja nivån på kvalitet och servicegrad inom kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Vi planerar för nya skolor och förskolor likaså för underhåll av gatu- och VA-nät samt även studera förutsättningarna för en ny simhall.

Grunden för Nynäshamns kommuns attraktivitet är en bra skola som ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, lärare, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. När kommunen lyckas i sitt uppdrag att utbilda med god kvalitet skapar det förutsättningar för en ljus och trygg framtid för barn och unga. En bra skola inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare.
Vi ser att vårt fokus på skola och näringsliv givit resultat såväl beträffande skolresultat som vår placering på Svenskt Näringslivs företagsranking, där vi klättrade 48 platser. Men det finns mycket kvar att göra för att nå vår målsättning om att göra Nynäshamn till en självklar plats för företag och invånare att flytta till och för att utveckla livskvalitén för alla som redan bor här.

Ett bra företagsklimat förutsätter även bra förskolor, skolor och utvecklande fritidsaktiviteter för våra yngre. En av de enskilt viktigaste framtidsinvesteringar vi kan göra är den vi gör för våra barn, där vi ska se till att alla barn faktiskt kommer till skolan och där det ges likvärdiga och goda förutsättningar att utvecklas.

På det sociala området fortsätter arbetet med att ta hem kostsamma och mindre goda placeringar på annat håll för att ge högre kvalitet till lägre kostnad. Likaså behöver vi minska behovet av försörjningsstöd, något som handlar om kostnader, men även om att bryta det utanförskap detta innebär för de som hamnar där.

Även fortsättningsvis ska vi sikta på att göra det som är bra ännu bättre och utveckla det som är mindre bra. Vi vill på riktigt bli våra invånares och företags egen serviceorganisation, samtidigt som det leder till en bättre vardag för våra duktiga medarbetare.

Sammantaget så är den av Alliansen nu framlagda budgeten stark, med hänsyn till alla omvärldsfaktorer och vår målsättning, men inte så stark att vi denna gång kan sänka kommunalskatten. Den sänkningen får vi spara till senare tillfälle. Men med denna budget, som stabil grund för kommunens verksamheter, känner vi oss trygga i att Nynäshamn går en ljus framtid till mötes.

Harry Bouveng
Kommunstyrelsens ordförande (M)

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.