Starkt lokalt näringsliv

Vi värnar kommunens redan etablerade företag och det kan inte nog understrykas att kommunen är en serviceorganisation. Samtidigt måste nyföretagande både uppmuntras och underlättas. Arbetet med den lokala handlingsplanen för bättre företagsklimat måste fortsätta med än större fokus och kraft på de viktigaste frågorna för våra företag. Det ska vara enkelt för företagare att komma i kontakt med kommunen. Vi kommer att jobba vidare med att kommunen organiserar sig på̊ ett sätt som erbjuder företagarna hög servicenivå̊ och förenklar alla nödvändiga processer.

För att förstå tillståndsförfaranden och annan administration som företagarna möts av är en kartläggning nödvändig. I ett sådant arbete ska företagarorganisationer, lokala företag och expertis från berörda förvaltningar involveras.
Vi vill även verka för ett Näringslivscentrum – gärna i anslutning till Campus Nynäshamn – där kommun och näringsliv kan mötas. Detta är en mötesplats, för företagen i kommunen, där det kan arrangeras olika evenemang, hållas seminarier och utbildningar, och ha en nära koppling till utbildningsområdet.

Verksamhetsmark

Etableringen av Norviks hamn innebär stora möjligheter att utveckla näringslivet och antalet arbetstillfällen i kommunen. För att tillvarata den möjligheten jobbar vi aktivt med att sätta stort fokus på att framskaffa verksamhetsmark, för såväl större som mindre företag. Vi vill etablera ett snabbspår för att ta fram verksamhetsmark med markområden i olika stadier av färdigställande.

Tryggheten är viktig för våra företag

I Svenskt Näringslivs undersökning uppger sex av tio företag att de har utsatts
för någon typ av brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem. Enligt Svenskt Näringsliv uppgår de direkta kostnaderna för brottslighet till 40 miljarder kronor per år för Sveriges företag. Upplysta och kameraövervakade gator, p-platser, pendeltågsstationer och industriområden minskar risken för inbrott och skadegörelse. Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen har tecknat ett samverkansavtal som innehåller ett antal medborgarlöften. Under 2022 lovar parterna att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer. Moderaterna kommer att aktivt arbeta med belysning, siktlinjer och inte minst kameror för att öka tryggheten för att minska brottsligheten kopplat till enskilda platser.

Solkraft

Energibehovet, framför allt behovet av elkraft kommer att mer än fördubblas inom 25 år. Vi moderater jobbar nationellt med att säkra fossilfri tillgång på el i hela landet – och då behövs kärnkraften. Detta är viktigt för såväl eltillgången, som av klimatskäl och säkerhetsskäl. Lokalt vill vi säkra tillgången på elkraft för våra företag och våra invånare. Vi vill att vi producerar el genom solcellsparker och vi vill se över möjligheter att anlägga solceller på fler av kommunens fastigheter. Detta är en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi ska tillsammans med våra lokala företag se möjligheterna i omställningen och säkerställa att vi i framtiden har elproduktion som är mer än det lokala behovet av elkraft. Vi moderater kommer att ta ansvar för att nätbolagen sörjer för att överföringskapaciteten till Nynäshamn är tillräcklig, för att säkra såväl företagens behov som våra invånares.

Rättviksmodellen

Vi vill införa Rättsviksmodellen inom all myndighetsutövning där det är tillämpligt. Modellen innebär ett stopp för förskottsbetalning för tillsynsärenden som istället ersätts med rådgivande dialog och faktura i efterskott. Vi inför denna modell successivt från 2022 vilket innebär tillsyn med faktura i efterskott, så kallad efterhandsdebitering, och att det omfattar all tillsyn där det enligt lag är möjligt. På så sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Service är vägen framåt

Den som startar eller driver ett företag är expert på sin verksamhet, men det är kommunen som är expert på de kommunala regelverken. Kommunen ska möta företag med respekt, hög servicenivå, och ha fokus på att ge råd och vägledning i rätt tid. Alla tjänstepersoner som arbetar med företagsärenden ska utbildas i service och det ska vara en självklar del när vi rekryterar.

Utbildningens koppling till arbetsmarknaden

Mer än hälften av företag¬arna säger att de upplever att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft. På kommunal nivå̊ vill vi möjliggöra en bättre kompetensförsörjning till näringslivet. Vi ska analysera och göra prognoser för att förstå efterfrågan på kompetens såväl regionalt som lokalt. Vi ska arbeta tillsammans med regionen för att säkerställa att yrkesprogrammen, både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, når en sådan volym och är så attraktiva att företagen klarar sin kompetensförsörjning. Vi vill öka samverkan med närliggande kommuner för att stärka gymnasieutbildningen.

Arbetsförmedlingens reformering har lett till stora konsekvenser för både medarbetare som samarbetar med arbetsförmedlingen och de arbetssökande. Särskilt för de
som står längre ifrån arbetsmarknaden. Detta skapar problem för arbetssökande
och kommunen vilket påverkar den kommunala ekonomin genom att utbetalningen av försörjningsstöd riskerar att öka när Arbetsförmedlingen inte klarar sitt uppdrag.

Vi anser att pågående initiativ som hjälper både unga och vuxna med behov av arbetsträning till en andra chans och till nytt jobb är viktig. Alla engagemang och vägar som flyttar medborgare från utanförskap med försörjningsstöd till ett arbete måste prövas, oavsett driftsform, privat eller via arbetsförmedlingen.

Gymnasiets utveckling

Ett attraktivt gymnasium i Nynäshamn är en nyckel till hela kommunens fortsatta utveckling och framgång. I dag väljer mer än hälften av våra ungdomar att genomföra sina gymnasiestudier utanför kommunen. Vi vill därför satsa på att öka gymnasiets attraktionskraft så att vårt gymnasium blir det självklara valet för våra ungdomar.
Vi ska skapa ett gymnasium med särprägel och konkurrenskraft i regionen, med starka kopplingar mellan gymnasiet, näringslivet och Campus.

Campus Nynäshamn

Utvecklingen av Campus Nynäshamn har de senaste åren varit fantastisk. Nu erbjuds flera yrkeshögskole- och högskoleutbildningar inom områden där chansen till arbete är stor. Det lyfter synen på utbildning i kommunen, och erbjuder möjligheter för fler medborgare. Campus fortsatta utveckling är en mycket viktig pusselbit för utvecklingen av hela Nynäshamns kommun. Vi måste säkra att förutsättningarna finns för Campus Nynäshamn att stödja det lokala näringslivets behov av kompetens och för att utveckla bildningsnivån i kommunen. Samarbete mellan Campus och gymnasiet bör ses över i syfte att hitta synergier.

Ytterligare möjligheter kan vara att vi verkar för att Campus Nynäshamn skapar utbildningar med marin anknytning (t.ex. lotsar, sjöbefäl, maskinister, tulltjänstemän, logistiker m.m.)

Entreprenörskap, företagsamhet och innovationer

Svenska ungdomar ska inte bara förberedas för att söka jobb, utan också för att skapa jobb. Eleverna behöver i betydligt större utsträckning lära om företagande och att entreprenörskapet är ett alternativ till anställning. Alla ungdomar bör
därför erbjudas möjlighet att prova på att driva eget företag genom de viktiga Ung Företagsamhetsprogrammen (UF), som är ett sätt att uppmuntra och tillvarata talang. Vi ska naturligtvis även fortsättningsvis, erbjuda praktikplatser och riktiga sommarjobb i den utsträckning det finns möjlighet och relevanta arbetsuppgifter.

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.