FÖRSKOLA OCH SKOLA

För oss moderater är kunskap, valfrihet, studiero och skickliga lärare grundläggande i arbetet
med att utveckla skolan. Kunskap är en investering i människor och framtiden. Kunskap ger möjlighet att leva ett rikare liv och uppfylla sina egna drömmar och mål. Den senaste mandatperioden har många viktiga steg tagits för att ställa om skolorna i Nynäshamns kommun och mycket är nu äntligen på rätt väg.

Kunskap i fokus

Vi moderater vill verka för att kunskap ska vara i fokus i skolan. Vi tror att högt satta förväntningar på alla elever är grundläggande. För att elever ska kunna nå sin fulla potential behövs också åtgärder och kunskapsuppföljning i ett tidigt skede. Ju tidigare stödåtgärder sätts in desto större är möjligheterna att ge alla elever den hjälp de behöver.

Digitaliseringen i skolan och förskolan var länge eftersatt, men med ett antal riktade satsningar har Nynäshamns kommun nu en lärplattform, fler digitala läromedel och en uppgraderad digital infrastruktur. Större investeringar i såväl elevdatorer, som datorer till personalen, har genomförts under mandatperioden, liksom satsningar på att förstärka Wi-Fi och andra förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter maximalt. Vi vill att dessa satsningar fortsätter och att digitaliseringen blir en naturlig del av skolans utveckling.

Vi vill även ta fram en fast plats för att inspirera fler barn och ungdomar till en karriär inom tekniska områden. Liknande den mycket uppskattade Naturskolan som i över 30 år varit en fantastisk ambassadör för kommunen. Ett Tekniskt centrum skulle kunna samla våra samarbeten med KTH, med Road2Science – Makerspace och göra detta ännu mer tillgängligt för barn och ungdomar.

Likvärdighet och särskilt stöd

Vi arbetar för en skola som ser varje elev och dess unika potential och som ger var och en möjlighet att växa. Likvärdighet och hög kvalitet är grundläggande och det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för detta.

En bra skola anser vi en är förutsättning för att värna vårt samhälle och för att kunna ge alla människor, oavsett bakgrund, möjlighet att utveckla sina färdigheter. Detta gäller alla elever med särskilt fokus på barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller med behov av olika former av särskilt stöd. Elever som är särskilt begåvade behöver erbjudas utmanande uppgifter för att kunna utveckla sin fulla potential. Likvärdighet betyder inte exakt lika undervisning för alla, utan att alla ges möjlighet att växa och utvecklas.

Elever med behov av mindre sammanhang ska under en period kunna få delta i undervisning i mindre grupper. Stormogården för högstadieelever, och Lillmogården för låg- och mellanstadielever har startats under den senaste mandatperioden. Dessa grupper ger dessa elever det professionella stöd som de behöver för att ge dem bättre möjlighet att klara grundskolan. Vi ser att det finns behov av fler sådana grupper, och även behov av resursskolor med kompetens att undervisa elever med olika NPF- diagnoser.

Under mandatperioden har vi tagit fram Nynäshamnsmodellen i samarbete mellan Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. De stuprör som i decennier präglat kommunens verksamheter kan nu förpassas till historien, och istället ser vi mer förutsättningar för samarbete mellan förvaltningarna. Detta gör att vi kan hjälpa barnen tidigt, och sätta in rätt insatser. Detta arbete är viktigt att utveckla vidare. Vi moderater vill utöka satsningen på lovskola och vill säkerställa att alla elever likvärdigt erbjuds möjligheter till detta. Lovskolan ska vara obligatorisk för de elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning för att minska risken att halka efter.

I förskolan ska barngruppernas storlek utgå från barnens bästa i enlighet med Skolverkets råd. Det innebär krav på barnkonsekvensanalys och ställer ännu högre krav på uppföljning och åtgärd av brister. Vi moderater anser att det är professionen som är bäst på att avgöra barnens olika behov. Med grundförutsättningen att varje grupp består av tre pedagoger, bör barngrupper överstigande 18 barn undvikas och då i första hand vara motiverade av pedagogiska och inte ekonomiska skäl.

Ändamålsenliga lokaler

Goda studieresultat möjliggörs i ändamålsenliga lokaler. Fastigheterna har under decennier misskötts av tidigare styre. Med den inventering av underhållsskulden som nu genomförts av Alliansen, och med en plan för dess avbetalning som nu tagits fram, har vi möjlighet att inom de närmaste åren tillse att de befintliga lokalerna är ändamålsenliga, och väl underhållna. Detta målmedvetna arbete behöver fortsätta över kommande mandatperioder.

Vi måste bygga för framtiden och se till att vi har lokaler som fungerar för dagensoch framtidens behov. Flera nya skolor eller skolbyggnader har beslutats under den senaste mandatperioden, och med ny skola i såväl Sunnerby som Ösmo kan kommunen ersätta de mest omoderna lokalerna och de i sämst skick. De allra sämsta – Sunnerby förskola, Lilla Gröndal, och Humlegårdsskolan – har redan rivits och är på god väg att ersättas. De dyra hyrda paviljonger som tidigare styre tagit in, utan planer på ersättning med permanenta lokaler, har nu till stor del tagits bort, och de återstående ersätts under nästa mandatperiod. Vi är på god väg att bygga upp skolan igen, från grunden, och utveckla en trygg och bra arbetsmiljö för elever och personal. Under mandatperioden har vi förstärkt lärmiljösatsningen för att utveckla skolgårdar för såväl grundskola som förskola. I samarbete med Naturskolan har satsningen rustat upp och skapat unika lärmiljöer som både kan användas för lektioner och på rasterna. Denna satsning vill vi fortsätta med och utveckla under kommande mandatperioder.

Elevhälsa och trygghet

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för lärandet, oavsett skolnivå. I de lägre åldrarna är också närheten till skolan viktig för en trygg skolgång. Vi vill även minska klasstorlekarna för att få lugn och ro samt mer tid för varje elev.

Elevhälsan är ett viktigt stöd för elevernas välmående och inlärning. Elevhälsoteamen har en tydligare och mer likvärdig funktion idag, och med den centrala Enheten för Stöd och Resurs som uppbackning kan mer fokus läggas på elevernas välmående. Rörelsesatsningen i samarbete med Stockholms idrottsförbund är ett positivt inslag som vi vill vidareutveckla. Idrott och hälsa är ett viktigt ämne som får än större vikt efter ett par år av pandemirestriktioner och ökat stillasittande.

Mobbning och våld i skolan är oacceptabelt, vilket kräver att skolorna har rätt verktyg. Vi vill därför förstärka arbetet mot mobbning och våld till nolltolerans. Vi har tidigare lagt förslag om att införa en konsekvenstrappa för att ge lärare ett tydligt verktyg att använda vid behov.

Skolnärvaro är grundläggande för en framgångsrik skolgång. Enheten för närvarostöd bistår skolorna med stöd och har tagit fram en handlingsplan, med tydlig rapportering, och arbetar för en bred förankring i verksamheterna. Med detta som nav kan vi nu jobba målmedvetet med att öka närvaron.

Att det serveras god och näringsriktig mat i förskolor och skolor är en självklarhet. Vi vill därför att maten ska vara lokalt tillagad, utan halvfabrikat, och i så hög utsträckning som möjligt av lokalproducerade varor. Vi anser även att det ska råda fri konkurrens om att få leverera den typen av tjänster, och vill underlätta för lokala företag att leverera till skolbespisningen.

Valfrihet

Vi vill att skolorna i Nynäshamn ska kännetecknas av goda studieresultat, valfrihet och studiero. För oss är det inte av avgörande betydelse vem som driver en förskola eller skola, men ökade valmöjligheter ger större frihet för individen. Grundläggande ska vara att barn och elever ges möjlighet till optimal utveckling i en god miljö. Nynäshamns skolor ska ge bästa möjliga förutsättningar, oavsett om man är intresserad av fortsatta studier, arbetsliv eller entreprenörskap.

Vi ser därför positivt på etableringen av en fristående förskola och skola i Källberga, och på en etablering av en mindre fristående skola i Segersäng. Det ger fler alternativ inom kommunens gränser, både med variation i pedagogik, men även att det finns möjligheter att vid behov byta skola utan att behöva pendla långt eller rentav flytta från kommunen.

Vi moderater värnar om det fria skolvalet, men ser att det finns behov av att utveckla systemet. Skolinspektionen ska ges större resurser för att stötta skolor som inte fungerar, oavsett friskolor eller kommunala skolor, och skolor som inte fungerar ska kunna stängas. Det är även viktigt att ställa hårda krav vid etablering av nya friskolor. Kvalitet, och inte driftsformen, är viktigast.

Vi moderater vill understryka att vi anser att det är familjen som ska avgöra vilken skola barnen går i, inte politiker. Vi tar därför avstånd från regeringens planer att dela in elever efter bland annat etnisk bakgrund och tvinga elever att bussas mellan olika områden för att användas som spelbrickor för att jämna ut och dölja en misslyckad nationell skolpolitik.

Vi vill därför se ett obligatoriskt skolval i alla kommuner och med ett enhetligt kösystem för både kommunala och fristående skolor. Vi tror på att alla ska göra ett aktivt val, snarare än att ta bort familjernas möjligheter att välja. Kommunen kan bistå föräldrarna genom exempelvis uppsökande verksamhet och information på flera språk.

Kompetensutveckling

Att det finns skickliga lärare och rektorer i skolan är en förutsättning för att eleverna ska lyckas. Vi vill ge mer pengar till utbildning under mandatperioden. Det ger förutsättningar för enskilda skolor att öka både lärartätheten och fortsätta med kompetensutveckling för all personal. Genom att garantera lärare återkommande möjligheter till fortbildning – och att det ska löna sig, även ekonomiskt, att vara en duktig lärare – blir vi en mer attraktiv skolkommun.

Även karriärtjänster inom skolan, med bland annat förstelärarsystemet, är positivt och kan utvecklas och förtydligas ytterligare.

Kompetensutveckling är grundläggande för vårt arbetsgivarvarumärke, och vi vill fortsätta ge möjligheter för all personal att utvecklas. Möjligheterna att komplettera sin lärarlegitimation i samarbete med Stockholms Universitet är en viktig satsning som vi vill fortsätta. Utbildningarna till grundskollärare och förskollärare, i samarbete med Karlstad Universitet, vid Campus Nynäshamn ger fler möjligheten att studera på hemmaplan, och underlättar rekrytering av behöriga lärare.

Andelen lärare med lärarlegitimation har ökat, men vi vill särskilt prioritera att höja andelen behöriga lärare under kommande mandatperiod. Med förbättrade lokaler, arbetsmiljö, ökad likvärdighet, högre kvalitet och satsningar på kompetensutveckling så ser vi bättre förutsättningar att rekrytera och behålla behöriga lärare.

Åtgärder måste till för att minska den administrativa bördan på lärare så att de kan prioritera undervisningen.

Vi tycker att den kommungemensamma pedagogiska inriktningen Reggio Emilia inom förskolan är bra och att den bör utvecklas vidare. Det nya pedagogiska centret – Insikten – på Utsikten med återbrukscenter ger möjligheter till kompetensutveckling och pedagogisk utveckling för all personal i kommunens förskolor.

Fritids är också en viktig verksamhet och en viktig del av skolans verksamhet. Vi vill se till att ta fram vägar för kompetensutveckling för fritidspersonalen, så att de kan utvecklas och utveckla verksamheten. Campus Nynäshamn skulle även kunna ta fram en distansutbildning för fritidslärare i samarbete med ett universitet.

Nyheter inom Barnomsorg & Skola

Barnomsorg & Skola

Ny målbild för gymnasiet

Hej! Satu, Håkan och Åsa här! Vi är en del av Näringslivs- och arbetsmarknaden här i Nynäshamn.  Denna nämnd arbetar för att skapa de bästa

Läs mer »
Barnomsorg & Skola

Rätt att renovera Tallbackaskolan.

Under förra veckan fattades ett viktigt och glädjande beslut i Kommunstyrelsen om Tallbackaskolans framtid. Efter lång väntan röstade en majoritet för att slutföra renoveringen av

Läs mer »
Barnomsorg & Skola

Hur ska vi sortera barnen, ministern?

Hur ska vi sortera barnen, ministern?  En fråga flera av Stockholms lokala Moderat företrädare inklusive vår KSO Harry Bouveng (M) ställer till Socialdemokraternas Skolminister. De

Läs mer »

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.