Verksamhetsmark och Solcellsinfrastruktur

Den 19 Februari 2021 presenterade Alliansen ett nytt uppdrag, och det godkändes genom Kommunstyrelsen. Nedan kan ni läsa självaste uppdraget. avs. inventering av mark för verksamhetsområden och solcellsinfrastruktur.

Nynäshamn växer och utvecklas. Bostadsbyggandet har kommit igång och vi fortsätter att fylla på med nya, intressanta bostadsprojekt.  Men fler bostäder innebär fler invånare där vi också ser framför oss att allt fler vill finna arbetsplatser och utveckla verksamheter närmare sitt boende.

Verksamheten i Norviks hamn medför även ökade varuflöden från när och fjärran, som i sin tur genererar stora utvecklingsmöjligheter för verksamheter som är direkt eller indirekt kopplat till logistik, export och inte minst import, där Norvik i framtiden kommer att stå för majoriteten av Stockholmsregionens och Mälardalens varuflöden.

Tyvärr har Nynäshamn tidigare inte hängt med när det gäller framtagandet av möjligheter för nya verksamhetsområden och korrelationen mellan efterfrågan och utbud har kunnat vara bättre. De verksamhetsområden som trots allt planerats har också stoppats som exempelvis den tilltänkta företagsbyn vid sydvästra Segersäng.

Vi i Alliansen anser att Nynäshamn behöver ett nytag med en ny strategi för utveckling av verksamhetsområden för att våra företag ska ha goda förutsättningar att växa och att nya företag kan starta upp sin verksamhet här och bidra till Nynäshamns utveckling.  Vår nya strategi för verksamhetsmark innebär att vi:

  • Prioriterar alla pågående projekt för verksamhetsmark framför andra projekt.
  • Att kommunen har en tät dialog med NCC för att logistikparken vid Norvik ska bli verklighet och gör allt i kommunens makt för att underlätta för detsamma.

 

Samt ger förvaltningen i uppdrag att:

  • Genomföra en snar inventering av möjligheter för etablering av nya verksamhetsområden. Väg 73 utgör en livsnerv för kommunen där det är svårt att bygga bostäder för nära motorvägen och det borde därför vara områden utmed denna vägs sträckning genom hela kommunen som primärt borde utredas för ny verksamhetsmark. Nordvästra Segersäng, Nordöstra Segersäng och eventuellt även Sydöstra Segersäng är intressanta områden att inventera.
  • All mark utmed vägsträckan kanske inte kan användas för verksamhetsändamål, men ändå till sådant som stärker Nynäshamns profil som hållbar kommun genom att samtidigt utreda möjligheten att anlägga solkraftsparker utmed väg 73, där även ett inte försumbart tillskott av grön energi sannolikt skulle kunna tillskapas. Förvaltningen ges i uppdrag att inventera fler lämpliga platser för anläggandet av solceller. Att stärka vår gröna profil bidrar också till att vi når våra miljö- och klimatmål.
  • Vår nya strategi för verksamhetsmark och solcellsinfrastruktur är ett brett initiativ som också riktar sig till privata ägare av mark. Vi ser gärna fler externa initiativ, där vi ser positivt på möjligheterna för nya eller en utökning av befintliga privata verksamhetsområden. Vi är även öppna för försäljning av råmark för en möjlig etablering av företag.

 

Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag

  • att  Utreda möjliga var i kommunen ytterligare verksamhetsområden kan tillskapas och då i första hand utmed väg 73s sträckning genom kommunen
  • att  Samtidigt undersöka hur marknadens efterfrågan på verksamhetsmark ser ut
  • att  Samtidigt uppmuntra privata markägare att utveckla verksamhetmark där det enligt undersökning är lämpligt och möjligt
  • att  Samtidigt utreda möjligheten att anlägga solenergiparker utmed samma vägsträckning, samt inventera fler lämpliga platser för solceller

 

För Allians i Nynäshamn

Harry Bouveng (M)

Kommunstyrelsens ordförande

 

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.