ETT HÅLLBART SAMHÄLLE I TILLVÄXT

Rationellt och långsiktigt miljöarbete

Vårt miljöarbete präglas av en långsiktig helhetssyn och bedrivs rationellt för att skapa en trygg, snygg och välkomnande omgivning. Vi vill se en kommun som utvecklas i samspel mellan den enskilda människan, naturskydd och miljöhänsyn. Vår utgångspunkt är att det ska gå att leva, bo och trivas i hela kommunen. Våra grönområden, parker och vägar ska hållas rena, tillgängliga och prydliga. Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. I ett land där den socialdemokratiska regeringen infört en plastpåseskatt som även innefattar papperspåsar så är behovet av en ny regering extra tydligt. Resultatorientering måste vara vägledande.

Att bo i samspel med naturen

Nynäshamn är en till ytan stor kommun med en unik blandning av skärgård, tätort och landsbygd som ger oss en fantastisk livsmiljö och samtidigt ett stort ansvar att bevara den. Väl fungerande vatten- och avloppslösningar är en grundförutsättning i det arbetet. Vi vill säkerställa att människor kan leva och bo i hela kommunen. Men en utbyggnad av kommunala VA-lösningar är kostsam och tar tid. Det måste därför finnas möjlighet att använda funktionella vatten- och avloppslösningar som passar varje enskilt fall, oavsett om det är anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller småskaligare lösningar, till exempel avsaltningsanläggningar, slutna tankar och miljögodkända minireningsverk.

Bygga och bo

Det ska vara attraktivt att bo i Nynäshamn. Vi verkar för att det ska finnas boendeformer i vår kommun som passar människors behov. Därför är vi positiva till utveckling i hela kommunen med en mångfald av upplåtelseformer.

I dagens samhälle är kultur inklusive arkitektur och byggnader en fråga om överlevnad för orter, städer och regioner. Individer och företag söker sig till platser som kan erbjuda en god livsmiljö och som kan erbjuda goda förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar. Vi lägger därför mycket stor vikt vid att kommunens tillväxt sker varsamt och kontrollerat. Nynäshamn skall utvecklas till en attraktiv och inbjudande skärgårdskommun, inte till en ny förort till Stockholm.

Nynäshamn är en hamnstad, men även en skärgårdskommun, med många maritima anknytningar som bör utnyttjas och utvecklas. Det är helt avgörande att en levande stad är i ständig utveckling. För stadens räkning är vi noga med att utveckla den unika karaktären som finns och fortsätta transformationen från industristad till en välkomnande skärgårdsstad.

Landsbygden i Nynäshamns kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer nära natur och lantbruk och här har kommunen stora möjligheter att locka till inflyttning. Det finns goda kommunikationer, och med ökade möjligheter att arbeta från distans så kan Nynäshamns kommun erbjuda livskvalitet och lugn men ändå närheten till Stockholm.

Utveckling av gästhamnen

Vi är positiva till den plan för utveckling av gästhamnen (Urban City Research-planen) och tydliga med att vi vill se en ny stadsdel i hamnen som binder ihop Sjötelegrafen med Centrum. Det ger förutsättning för liv och rörelse året runt med bostäder, restauranger, promenadstråk, parker och mötesplatser. Vi vill därför verka för att

all nuvarande hamnverksamhet med färjetrafik på sikt flyttas till Norvik. De stora kryssningsfartygen kan på ett bättre sätt välkomnas till nuvarande hamn och med en utveckling av området kan fler turister lockas att spendera sin tid i Nynäshamn. Det befintliga bodområdet måste rustas upp. Vi vill se över infarterna till hamnområdet, parkeringar, och förtydliga stråket upp till citykärnan. Detta ger bättre underlag för god service och gör det enklare att öka tillgängligheten för fler.

Hela kommunen ska leva och utvecklas

Även om den huvudsakliga tillväxtregionen i vår kommun är längs med väg 73 och järnvägen upp mot gränsen till Haninge är vår utgångspunkt att man ska kunna bygga och bo i hela kommunen. Det är den enskilde som ska bestämma upplåtelseform: hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenheter eller egna hem. Som kommunmedborgare eller företagare har du rätt till stöd och en skyndsam, korrekt hantering när det gäller bygglovsärenden.

För att människor ska kunna bosätta sig i hela kommunen måste tillgängligheten
öka och då krävs fler och tillräckligt dimensionerade infartsparkeringar. Vi kommer
att arbeta för att regionen utvecklar kollektivtrafiken mellan kommunens tätorter. Här behövs även andra transportformer än i dag. Anropsstyrd trafik i samband med till exempel taxibolag kan vara ett mer fördelaktigt alternativ än stora bussar där det är färre boende. Förarlösa, eldrivna busslinjer i matartrafik inom våra tätorter är ett annat intressant och utvecklingsbart område. En väl fungerande kollektivtrafik är även en trygghetsfråga, inte minst för våra ungdomar. I skärgården är vi positiva till tätare turer och fler aktörer för att öka tillgängligheten för både fastboende och turister.

Infrastruktur

För en kommun av vår storlek är det avgörande att infrastrukturen fungerar. Trafiksäkra vägar med god framkomlighet är grundläggande för Nynäshamns framtida tillväxt.
Det måste tas fram alternativ till väg 225 så att trycket från den tunga trafiken till
och från Nynäshamn minskas. Tvärförbindelse Södertörn har högsta prioritet och i

ett längre perspektiv bör möjligheten till en E4 Syd utredas. För att avlasta väg- och järnvägsnätet vill vi även verka för godstrafik från Norvik med pråmar för transporter till Mälardalsområdet. Vi ser även ett behov av en bensinstation av kontinentalt snitt (Autohof) längs väg 73, med möjlighet för uppställning för lastbilar på väg till och från Nynäshamn.

Transporterna från Norvik och en ökande befolkning medför ett större tryck på järnvägen och kräver dubbelspår på hela sträckan till Stockholm. Dubbelspåret är även nödvändigt för att kunna få tätare trafik för pendeltågen. Vi vill även fortsätta se över och bygga ut nätet av gång- och cykelbanor i hela kommunen och där prioritering bör ske för bästa nytta och trafiksäkerhet. Det är positivt för både boende i kommunen och besökare.

Till infrastrukturen hör även bredband och telekommunikation. Bredbandsutbyggnad i huvuddelen av kommunen måste prioriteras, dels för att möjliggöra ett modernt företagande och distansarbete och ett boende på tidsenliga villkor. I första hand ser vi en fortsatt utbyggnad av fibernätet men i vissa kommundelar får kanske andra tekniska lösningar som till exempel 4G och 5G användas. Målet är oavsett metod att snabb uppkoppling ska finnas i hela kommunen.

Nyheter inom Ett hållbart samhälle i tillväxt.

Ett hållbart samhälle i tillväxt

Alexandra Anstrell (M) besöker Kängsta Naturbruk

https://youtu.be/m56Hj8DPqlUAlexandra Anstrell (M) riksdagsledamot som sitter i försvarsutskottet, var på företagsbesök i Nynäshamn och intervjudade våra lokala Lantbrukare Henrik Carlsson och Birgitta Carlsson som driver

Läs mer »
Ett hållbart samhälle i tillväxt

Nynäshamns Kommun klättrar i Hållbarhets rankningen

Nynäshamns Kommun har klättrat 73 platser i Hållbarhets rankningen som tidningen Aktuell Hållbarhet har gjort. 👏👏👏 https://www.nynashamnsposten.se/2022-05-25/nynashamn-har-blivit-mer-hallbart–klattrar-i-rankning?fbclid=IwAR0y4IkjE1-uQ2Fig49QPnODl6j48d9CK4K1s-WJJPdgt0Qu6nPEGiXQO0s Och bara för ett par månader sedan antog

Läs mer »
Barnomsorg & Skola

Rätt att renovera Tallbackaskolan.

Under förra veckan fattades ett viktigt och glädjande beslut i Kommunstyrelsen om Tallbackaskolans framtid. Efter lång väntan röstade en majoritet för att slutföra renoveringen av

Läs mer »
Ett hållbart samhälle i tillväxt

Invigning ny färglinje Nynäshamn-Rostock

Harry Bouveng (M) vår kommunstyrelseordförande har idag varit med och invigt den nya Hansa Destination, färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock! Där han också fick möjlighet

Läs mer »
Ett hållbart samhälle i tillväxt

Verksamhetsmark och Solcellsinfrastruktur

Den 19 Februari 2021 presenterade Alliansen ett nytt uppdrag, och det godkändes genom Kommunstyrelsen. Nedan kan ni läsa självaste uppdraget. avs. inventering av mark för verksamhetsområden

Läs mer »

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.