ETT HÅLLBART SAMHÄLLE I TILLVÄXT

Rationellt och långsiktigt miljöarbet


I vårt Nynäshamn ska det vara lätt att göra korrekta val. Vårt miljöarbete präglas av en långsiktig helhetssyn och bedrivs rationellt. Vi vill se en kommun som utvecklas i samspel med den enskilde människan, naturskydd och miljöhänsyn. Vår utgångspunkt är att det ska gå att leva, bo och trivas i hela kommunen.
Vi vill gärna att den största delen av upphandlade livsmedel till kommunens verksamheter också är lokalt producerade.
Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Miljöpolitik är för oss inte ett redskap man kortsiktigt använder för att ta hem politiska poäng. Det vinner inte miljön på utan bara de som vill använda miljön som argument för ett radikalt annorlunda samhälle.

Rätt val för en hållbar utveckling


Det ska vara enkelt för var och en av oss att välja rätt. Människans vilja, förmåga och ansvarstagande är förutsättningar för en hållbar miljöutveckling. Kommunen är medborgarnas serviceorgan. Kommunen ska verka för att göra kunskapen om miljöfrågor mer lättillgänglig för enskilda, företag och organisationer. Information till företagen är också viktig för att förebygga miljöbrott. Samtidigt finns det områden där kommunen måste ta sitt ansvar för att människor ska ha möjligheten att göra rätt. Därför vill vi exempelvis se över möjligheten till investeringar i ytterligare båttvättar på strategiska platser i kommunen och att införa bättre avfallshantering av båtslam i våra gästhamnar.

Att bo i samspel med naturen


Nynäshamn är en till ytan stor kommun med en unik blandning av skärgård, tätort och landsbygd. En av politikens viktigaste uppgifter är att säkerställa att människor kan leva och bo i hela kommunen. Det ställer stora krav vad gäller vatten- och avloppsfrågor. Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till utsläpp av kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och skärgårdsvatten. Stora miljövinster kan därför nås genom att säkerställa miljöanpassade och väl fungerande vatten- och avloppslösningar där det inte går att ansluta sig till det kommunala Va-nätet. Dessa frågor ska inte vara en begränsning för människor att kunna leva och bo i hela kommunen. Vi vill att det ska finnas möjlighet att använda funktionella vatten- och avloppslösningar som passar varje enskilt fall, oavsett om det är anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller småskaligare lösningar, till exempel slutna tankar och miljögodkända minireningsverk.