Nynäshamn – På Rätt Väg – Budget 2022

Nynäshamn befinner sig i en brytningstid där det gamla får ge plats åt det nya.  Från att under mycket lång tid ha varit en utpräglad industristad, där en stor del av befolkningen arbetade i ett fåtal, större tillverkningsföretag, jobbar alltfler i mindre serviceföretag eller driver eget. Åtskilliga pendlar till arbetet eller jobbar på distans. Arbetsmarknaden ställer i dag allt högre krav på kompetens och utbildning. Samtidigt ser vi en snabb befolkningstillväxt.

Den snabba omvandlingen ställer också högre krav på kommunen och nya utmaningar förutsätter också nya politiska lösningar.  Vill vi ha ett samhälle där ingen lämnas efter, där varje människa ges utrymme att komma till sin rätt och försörja sig själv, måste vi ständigt utvecklas för att hitta nya sätt att arbeta. Kommunen behöver ha kraft att göra skillnad och ge fler invånare anledning att känna framtidstro.

Valresultatet 2018 var ett rop på förändring. Invånarna var trötta på den enpartidominans som präglat kommunen i mer än hundra år. Det var ett styre som möjligen var ambitiöst och framtidsinriktat de första decennierna, men som med åren blev alltmer bekvämt vid makten.

Sedan Alliansen tog över ledningen för kommunen har vi envetet jobbat med att få en realistisk bild av de problem och behov som finns och att göra det som krävs för att vända utvecklingen långsiktigt – inte bara det som är enklast för stunden.

Vi har, tillsammans med andra partier, redan fått mycket gjort. Men ett omfattande arbete ligger fortfarande framför oss: dels för att vi har höga ambitioner för vår kommun, dels för att många brister visat sig vara mer omfattande än vi hade anat.

Vi har en bra bit kvar till målet, men vi drivs ändå framåt med en trygg förvissning om att Nynäshamn är på rätt väg.

Med fokus på mer kunskap, aktivitet, frihet och eget ansvar fortsätter vi förändringsarbetet i form av en urstark budget för 2022, där vi både tar ansvar för en stabil ekonomi på sikt och tillför verksamheterna mer än 100 miljoner kronor jämfört med 2021.       

Vi lägger en rekordstor summa, nära 400 miljoner kronor, på investeringar i nya skolor, förskolor, äldreboenden, fastigheter, infrastruktur samt vatten och avlopp. Vi har, som en del i detta, tagit fram en plan för att inom tio år åtgärda den underhållsskuld som byggts upp i kommunens fastigheter de senaste decennierna.

Vi avsätter 35 miljoner kronor för medfinansiering av större investeringar och ser därmed till att kommunens lån och lånekostnader hålls på en rimlig nivå. Vi avsätter 20 miljoner kronor som buffert för oväntade händelser.

Vi säger nej till höjd skatt – även kommuninvånarnas ekonomi behöver vara stark. Det gynnar i sin tur det lokala näringslivet och därmed utvecklingen på arbetsmarknaden. Vår ambition är inte hög skatt, utan fler skattebetalare. 

Tack vare en stabil ekonomi med ordning och reda kan vi 2022 tillföra 100 miljoner kronor till kommunens verksamheter.

Här är några av de satsningar som vi gör:

✅ Bättre läromedel

✅ Fler behöriga lärare

✅ Trygghet och arbetsro i skolan

✅ Barn och unga i utsatthet

✅ Nytt måltidskoncept i äldreomsorgen

✅ Fler träffpunkter för äldre

✅ Insatser för bättre företagsklimat

✅ Kultur- och aktivitetszoner i hela kommunen

✅ Ökade resurser till ungas fritidsaktiviteter

✅ Upprustning av gator och cykelvägar

✅ Trafiksäkerhetsinsatser

✅ Rent och snyggt för ökad trygghet

 

En viktig del i förändringsarbetet är ökat politiskt fokus på det som skapar resurserna, nämligen jobb och företagande. Den nyinrättade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska förbättra företagsklimatet, minska utanförskapet och bidra till effektivare omställning på arbetsmarknaden.

Vi tar nu också stora kliv framåt genom att utveckla delar av kommunens verksamhet som inte går att ta på rent fysiskt eller ens mäta i kronor. Vi jobbar fram en ny vision som kommer att leda kommunens verksamhet för lång tid framöver. Vi utvecklar service och bemötande gentemot invånare och företag. Och vi gör utbildningsinsatser för att förbättra det politiska samtalsklimatet.

Nynäshamns kommun har enorma kvaliteter – för boende, för arbete, för turism och för företagande. Med stad och landsbygd, inland och skärgård, skogar och slätter har vi något för de flesta. I skuggan av pandemin kan vi se att alltfler uppvärderar sådant i livet som vår kommun har mycket av.

Allt detta gör att vi kan ha stora förväntningar på en positiv utveckling för vår kommun. Vi har rejäla utmaningar och långt kvar till målet, men vi är på rätt väg.

 

Harry Bouveng (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.