Bygga och Bo

Alla olika slags bostäder
Det ska vara attraktivt att bo i Nynäshamn. Vi verkar för att det ska finnas boendeformer i vår kommun som passar människors behov. Därför är vi positiva till utveckling i hela kommunen med en mångfald av upplåtelseformer.
I dagens samhälle är kultur inklusive arkitektur/byggnader en fråga om överlevnad för orter, städer och regioner. Individer och företag söker sig till platser som kan erbjuda en god livsmiljö och som kan erbjuda individer goda förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar.
För att få en bättre och mer professionell överblick och ledning av uppbyggandet av framtidens Nynäshamn efterlyser vi en stadsarkitekt som både vill bevara och utveckla.
Den nya anvisningslagen ställer hårda och på gränsen till orimliga krav på kommunerna i länet och även så i Nynäshamn, med hänvisning till den bostadsbrist som råder. Målsättningen måste dock vara att även en dålig lag måste följas och vi behöver göra vad vi kan för att lyckas fullfölja våra åligganden. Det bör däremot tydliggöras att de nyanlända ska kunna bo i dessa tillfälliga boende upp till två år, därefter gäller eget ansvar.

Det är helt avgörande att en levande stad/ort är i ständig utveckling. För stadens räkning är vi noga med att bevara den unika karaktären som finns. Vi är positiva till de planer på utveckling av gästhamnen (UCR) som finns och tydliga med att vi vill se en ny stadsdel med liv och rörelse året runt med bostäder, restauranger och mötesplatser. Bodområdet måste rustas upp. Vi vill se över infarten till hamnområdet, parkeringar, och förtydliga stråket upp till citykärnan. I övrigt ser vi att det finns mycket att vinna genom att förtäta bebyggelsen i våra tätorter. Detta ger bättre underlag för god service och gör det enklare att öka tillgängligheten för fler. På sikt ser vi att nuvarande hamnverksamhet med färjetrafik flyttas till Norvik


Hela kommunen ska leva och utvecklas
Vår utgångspunkt är att man ska kunna bygga och bo i hela kommunen. Utvecklingen ska inte begränsas till Nynäshamns stad. Det är den enskilde som ska bestämma upplåtelseform: hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenheter eller egna hem. Småhusägare och andra som vill förändra sina hus genom ombyggnad eller tillbyggnad ska i största möjliga mån kunna göra det och utan alltför stor petighet från kommunens sida betr. färg- och materialval etc. Som kommunmedborgare har du rätt till skyndsam och korrekt hantering av bygglovsärenden. Därför kommer vi att arbeta hårt för att uppnå rättssäker och snabb hantering av planärenden och bygglov, dock utan att ge avkall på service och kundbemötande.

Utbyggd kollektivtrafik och bättre infrastruktur
Vi uppmuntrar människor att bosätta sig i hela kommunen. För att möjliggöra detta måste tillgängligheten öka samt krav på flera och tillräckligt dimensionerade infartsparkeringar. Tillsammans med landstinget vill vi att kollektivtrafiken mellan kommunens tätorter förbättras under mandatperioden. Här behövs även ett nytänk med andra transportformer än i dag. Anropsstyrd trafik i samband med t.ex. taxibolag, kan vara ett mer fördelaktigt alternativ än stora bussar där antalet boende inte är så stort. En väl fungerande kollektivtrafik är även en trygghetsfråga, inte minst för våra ungdomar. I skärgården är vi positiva till tätare turer och fler aktörer för att öka tillgängligheten för både fastboende och turister.
För en kommun av vår storlek är det avgörande att infrastrukturen fungerar. Trafiksäkra vägar med god framkomlighet är avgörande för Nynäshamns framtida tillväxt. Inte minst tillkomsten av Norviks Hamn och industriområdet därikring kommer att alstra starkt ökad trafik. Att snarast säkerställa en finansiering för Tvärförbindelse Södertörn så att tung trafik som ska till E4 inte leds via tätorterna i Ösmo och Sorunda har högsta prioritet. Sorunda och Ösmo kan inte på ett vettigt sätt bära de trafikflöden som redan finns i dag och än mindre den tillkommande trafiken från Norvik. Vi kommer därför att kraftfullt verka för att väg 225 beläggs med ett genomfartsförbud avseende tung trafik med omedelbar verkan.. I ett längre perspektiv bör möjligheten till en E4 Syd utredas,. En sådan vägsträckning skulle kraftigt underlätta för frakt flöden från och till Norvik, men även öka robustheten i trafikflöde till och från Stockholm, där broarna i Södertälje inte visat sig vara så tillförlitliga som man borde ha rätt att förvänta sig. För att avlasta väg- och järnvägsnätet vill vi även verka för godstrafik från Norvik med pråmar avs. transporter till mälardalsområdet etc. Nuvarande farled till Södertälje fungerar bra och vi ser inte att Landsortsledsprojektet ska genomföras p.g.a. dess negativa påverkan på båtliv, fiske och inte minst ökad risk för erosionsskador om tung sjötrafik läggs närmare Sorundalandet.Vi ser även ett behov av en bensinstation av kontinentalt snitt (Autohof), med möjlighet för uppställning för lastbilar på väg till och från Nynäshamn. Framtidens järnvägstransporter från Norvik kräver dubbelspår på hela sträckan till Stockholm. Dubbelspåret är även nödvändigt för att kunna få tätare trafik för pendeltågen. Vi vill även fortsätta se över och bygga ut nätet av gång- och cykelbanor i hela kommunen och där prioritering bör ske för bästa nytta och inte enbart ske i Nynäshamns stad. Det främjar både trafiksäkerhet och besöksnäring. Nynäshamn är en hamnstad, men även en skärgårdskommun, med många maritima anknytningar. Den föreslagna utbyggnaden av Landortsleden anser vi medför större skada än nytta varför vi säger nej till den utbyggnaden. Till infrastrukturen hör även bredband och telekommunikation. En fiberbaserad bredbandsutbyggnad i huvuddelen av kommunen måste prioriteras, dels för att möjliggöra ett modernt företagande, men även ett boende på tidsenliga villkor. I vissa kommundelar får kanske andra tekniska lösningar som t.ex. 4G och 5G användas, men målet är att snabb uppkoppling ska finnas i hela kommunen.

Nyheter inom Bygga & Bo

Barnomsorg & Skola

Rätt att renovera Tallbackaskolan.

Under förra veckan fattades ett viktigt och glädjande beslut i Kommunstyrelsen om Tallbackaskolans framtid. Efter lång väntan röstade en majoritet för att slutföra renoveringen av

Läs mer »
Bygga och Bo

Vi bygger Nynäshamns Framtid.

Ett mål borde vara att all energi som förbrukas av våra företag borde vara grön. Ett energiinitiativ som med största sannolikhet leder till andra initiativ som kommer att skapa nya jobb, ge oss nynäshamnare något att vara stolta över, helt enkelt en bättre självbild och sist inte minst, ge Nynäshamn ”ny energi” i allmänhet.

Läs mer »
Bygga och Bo

Öppning av RoRo Hamnen i Nynäshamn

Harry Bouveng (M) var med när Norvikshamn öppnade sin RoRohamn i Nynäshamn! Det betyder också mindre trafik i Nynäshamns Centrum som vi tycker är bra. Harry berättar lite mer i vår lilla videoklipp.”

Läs mer »
Bygga och Bo

Varsam utveckling på Trehörningen

”I övervägandet har det även tagits hänsyn till att sökanden har en historia av att vårda och utveckla området på ett bra och hänsynsfullt sätt, där sjukhusparken och badhotellet med kringbyggnader återfått sin forna glans och där även vattentornet återuppbyggts till glädje för många.”

Läs mer »

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.