Så vill vi satsa på skolor och förskolor

I juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2022. Det är en budget där ansvarsfullt hanterande av skattemedlen nu börjar ge effekt. Vi i Alliansen har de senaste åren jobbat hårt med att lösa ut dåliga avtal, fatta tuffa men nödvändiga beslut, och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Nu ser vi en ljusning och de ekonomiska förutsättningarna för våra verksamheter blir bättre redan till hösten.

Inom skolans område har vi kommit ur de tre sämsta lokalerna, Humlegårdsskolan, Lilla Gröndal, och Sunnerby förskola, och har nu nya permanenta lokaler på gång. Vi har både ökat underhållsarbetet, inventerat behoven, men även lagt upp en plan för hur underhållsskulden ska betas av under kommande år. Det kommer krävas en hel del investeringar, fler tuffa prioriteringar, och hårt arbete, men vi tar därmed bort riskerna för att fler lokaler ska behöva rivas på grund av fuktskador. Fastighetsproblemen har skapat oro och varit mycket kostsamma, och har i många år tagit medel i anspråk som annars hade kunnat användas till våra verksamheter.

Det är därför mycket glädjande att vi nu har en plan för stora och nödvändiga investeringar, en plan för att komma ikapp med underhållsarbetet, och att de ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut framöver. Det ger mer pengar till de kärnverksamheter där vi vill lägga mest resurser – skola, vård och omsorg.

Till budgeten 2022 kan vi nu öka barn- och utbildningsnämndens budget med hela 38 miljoner. Det gör att vi kommer ha full täckning för kostnadsökningar och löneökningar, och mer därtill. Den positiva ekonomiska utvecklingen märks redan 2021, så att det kan tillföras resurser inom flera viktiga områden.

Totalt 5,3 miljoner kronor extra fördelas ut inför skolstarten i höst. Den största delen är till för att stärka den digitala infrastrukturen i skolan. Pandemin har ställt krav på distansundervisning för högstadieeleverna, och det har ytterligare accelererat dessa behov. Vi köper därför in nya datorer för 2,1 miljoner enligt tidigare beslut, samt lägger 4 nya miljoner på bland annat bättre wi-fi-uppkoppling, nätverk, och digitala läromedel. Vi satsar även, utöver skolpengen, 500 000 kronor extra på analoga läromedel dvs. böcker och annat material. Ytterligare 500 000 läggs även på arbetskläder till förskolans personal, vilket är mycket välbehövligt.

Slutligen så satsar vi 300 000 kr på att vidareutveckla vad vi kallar för Nynäshamnsmodellen. Vi har de senaste åren jobbat intensivt med att öka samarbetet mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, för att på ett bättre sätt samverka kring frågor som berör båda nämnderna. Vi har politiskt infört gemensamma arbetsutskott, och har genomfört ett antal temanämnder med syfte att utöka kunskapen om varandras verksamheter och främja samarbete. Förvaltningarna har nu tagit fram en modell för att sätta fokus på tidiga insatser för att på så sätt ge bättre stöd till barn med särskilda behov, och i förlängningen främja skolnärvaro, och minska risken för utanförskap. Det är oerhört viktigt med dessa tidiga insatser, och utvecklingen av Nynäshamnsmodellen är ett sätt att förstärka detta.

Skolorna och förskolorna har haft en mycket prövande tid med pandemin, och det har i många år varit svårt ekonomiskt. Nu ser vi en ljusning, vilket på olika sätt kommer att ge bättre förutsättningar för våra medarbetare. Personalen är vår viktigaste resurs, och deras hårda arbete varje dag är guld värt för att ge barnen bästa möjliga start i livet.

Marcus Svinhufvud (M), ordförande, barn- och utbildningsnämnden

Tobias Östring (L), vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden

Maud Sjödén (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Bengt-Göran Pettersson (KD), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Jimmy Norell (M), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Lena Poolsaar (M), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Håkan Falk (M), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Eva Hartell (L), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Clarence Eneroth (KD), ersättare barn- och utbildningsnämnden

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.