Barnomsorg och Skola

Vi satsar på barn och skola
Precis som när man bygger hus, måste man för att nå bra och hållbara resultat börja med grunden. För oss moderater är kunskap, valfrihet, studiero och skickliga lärare vägledande i arbetet att förbättra skolan. Kunskap är en investering i människor och framtiden. Kunskap ger möjlighet att leva ett rikare liv och uppfylla sina egna drömmar och mål. Vi vill att skolan ska utvecklas i dialog med elever, föräldrar och skolans egen personal. Åtgärder måste till för att minska den administrativa bördan på lärare så att de kan prioritera undervisningen
I förskolan ska barngruppernas storlek utgå från barnens bästa i enl. med Skolverkets råd. Det innebär krav på barnkonsekvensanalys och ställer ännu högre krav på uppföljning och åtgärd av brister. Vi moderater anser att det är professionen som är bäst på att avgöra barnens olika behov. Med grundförutsättningen att varje grupp består av tre pedagoger, bör barngrupper överstigande 18 barn undvikas och då i första hand vara motiverade av pedagogiska och inte ekonomiska skäl.
Överlämningen mellan förskola och nästa skolform ska kvalitetssäkras. En del i att förstärka den sammanhållna skolan är en mer likvärdig överlämning från förskola till förskoleklass. Förskollärares kunskaper om varje barn måste föras vidare till nästa skolform. Det måste säkerställas att alla förskolor och förskoleklasser har möjlighet att samverka och på ett kvalificerat sätt underlätta barns övergångar mellan förskola och förskoleklass.

Vi arbetar för en skola som ser varje elev, som ser potentialen och som ger var och en möjlighet att växa. En bra skola anser vi en är förutsättning för att värna vårt samhälle och för att kunna ge alla människor, oavsett bakgrund, möjlighet att utveckla sina färdigheter. Att barnomsorg och skola ska servera god och näringsriktig mat är en självklarhet. Vi vill därför att maten ska vara lokalt tillagad, utan halvfabrikat, och i så hög utsträckning som möjligt av lokalproducerade varor. Vi anser även att det ska råda fri konkurrens om att få leverera den typen av tjänster. Goda studieresultat underlättas av ändamålsenliga lokaler, vilket inte alla våra skolor lever upp till i dag. Vi måste bygga för framtiden och se till att vi har lokaler som fungerar för dagens och framtidens behov. Det behövs en långsiktig och brett förankrad plan för våra skollokaler, som ser till att dyra hyrlösningar och slitna byggnader ersätts av permanenta och ändamålsenliga lokaler. Vi vill bygga upp skolan igen, från grunden, och skapa en trygg och bra arbetsmiljö för elever och personal.

Kunskap
För att elever ska kunna nå sin fulla potential behövs också åtgärder och kunskapsuppföljning i ett tidigt skede. Ju tidigare stödåtgärder sätts in desto större är möjligheterna att ge alla elever den hjälp de behöver. Elever och vårdnadshavare måste fortlöpande och med start tidigt få information om hur skolarbetet går. Genom att införa betyg i årskurs 3 sätts ett tydligare fokus på kunskapsresultatet. För att kunna följa elevens kunskapsutveckling och ge eleven rätt stöd i tid bör också diagnostiska tester införas från årskurs 1. Dessa tester ska följas upp under varje årskurs, utan att vara betygsgrundande, och syfta till att dels följa utvecklingen hos eleven, dels att se hur undervisningen fungerar och mäta förbättringar av kunskapsresultaten. Testerna kan också ses som ett sätt att kartlägga eleverna och därmed ligga till grund för att tidigt identifiera elever med särskilda behov.
Med tidigare insatser kan vi förhindra att skolorna slussar vidare elever i systemet utan att de nått kunskapsmålen.
Gymnasiet är i grunden en treårig utbildning. Därför är det viktigt att de grundläggande kunskaperna finns och att eleverna har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. En övergång till en obligatorisk 10-årig grundskola med tidigare betyg, ger bättre förutsättningar än 80- och 90-talens skola.
Ett attraktivt gymnasium i Nynäshamn ser vi som en mycket viktig nyckel till hela kommunens fortsatta utveckling och framgång. I dag väljer mer än hälften av våra ungdomar att genomföra sina gymnasiestudier utanför kommunen. Vi vill därför satsa på att öka gymnasiets attraktionskraft på alla tänkbara sätt, så att vårt gymnasium blir det självklara valet för våra ungdomar. Vi ser även att en allt större andel grundskoleelever väljer skolor i andra kommuner, vilket är mycket kostsamt och minskar möjligheterna för våra skolor att få ekonomin att gå ihop. Vi tror att t.ex. idrottsprofil kan vara en väg för att locka kvar eleverna, men det behövs även fler åtgärder för att stärka attraktionskraften, och skapa en attraktiv studiemiljö.
Vi tror att det viktigaste för våra ungdomar att är att de ges möjligheter till självförverkligande och kunskaper som kan ge jobb. Genom att satsa på tätare samarbete med näringslivet och ta tillvara på de möjligheter till lärlingsutbildningar som finns ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Vi vill även satsa på tidig uppföljning i matematik, läxhjälp och lovskola.
Ny Yrkeshögskola som snabbare väg in på arbetsmarknaden. För elever i gymnasieålder och uppåt som saknar fullständig grundskoleutbildning och därmed möjligheter att kvalificera till ett nationellt gymnasieprogram ska en ny Yrkesskola inrättas. Yrkesskolan ska beroende på elevens förkunskaper omfatta 1, 2 eller 3 år och kombinera yrkesutbildning med språkstudier. Yrkesskolan ska verka som en snabb väg in på arbetsmarknaden men också ge möjligheter att läsa in den behörighet som krävs för högskolestudier eller studier på Yrkeshögskolan.
Vi moderater vill utöka satsningen på lovskola och erbjuda lovskola från årskurs sex för alla som riskerar att halka efter. Genom lovskola på sommaren kan eleverna fortsätta sin inlärning utan det långa avbrott som sommarlovet innebär.
Obligatorisk lovskola. Det ska vara obligatoriskt för de elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning att delta i lovskola för att minska risken att halka efter.

För att ytterligare stärka alla elevers förutsättningar att lyckas bör obligatorisk läxhjälp införas. Moderatledda kommuner i Stockholmsregionen ska erbjuda läxhjälp till alla elever från årskurs 4 till 9. Läxhjälpen ska kunna utföras av andra än lärarna på skolan, exempelvis studenter.

Valfrihet
Vi vill att skolorna i Nynäshamn ska kännetecknas av goda studieresultat, valfrihet och studiero. För oss är det inte av avgörande betydelse vem som driver en förskola, skola eller gymnasium, men ökade valmöjligheter ger större frihet för individen. Grundläggande ska vara att barn och elever ges möjlighet till optimal utveckling i en god miljö. Nynäshamn skolor ska ge bästa möjliga förutsättningar, oavsett om man är intresserad av fortsatta studier, arbetsliv eller entreprenörskap.

Studiero
Studiero och trygghet i skolan är en förutsättning för lärandet, oavsett vilken skolnivå det gäller. I de lägre klasserna är också närheten till skolan viktig för en säker skolgång. Vi vill även minska klasstorlekarna i lågstadiet för att få lugn och ro samt mer tid för varje elev. Mobbning och våld i skolan är oacceptabelt, vilket kräver att skolorna har rätt verktyg. Vi vill därför förstärka arbetet mot mobbning, våld och skolk till nolltolerans. En skolledning måste agera snabbt och kunna stänga av elever under kortare tid och i förlängningen även kunna flytta elever där det alltid är den utsattes situation som ska prioriteras. Vi har även lagt förslag om att införa en konsekvenstrappa för att ge lärare ett tydligt verktyg att använda vid behov. Alla har inte samma förutsättningar och vi måste se till att ge mer stöd till dem som behöver det bland annat genom fler speciallärare. De särskilda undervisningsgrupper som nu införts ska utvärderas, och vi tror att det behövs fler sådana grupper för att kunna skapa en likvärdig skolgång för alla elever. Den problematiska skolfrånvaro som tyvärr finns i grundskolan kräver kraftiga och koordinerade insatser, med närvaroteam, tydlig rapportering, och en bred förankring i verksamheterna. Skolnärvaron är grundläggande för en framgångsrik skolgång.

Kompetens
Att det finns skickliga lärare och rektorer i skolan är en förutsättning för att eleverna ska lyckas. Vi vill ge mer pengar till utbildning under mandatperioden. Det ger förutsättningar för enskilda skolor att öka både lärartätheten och fortsätta med kompetensutveckling. Genom att garantera lärare återkommande möjligheter till fortbildning – och att det ska löna sig, även ekonomiskt, att vara en duktig lärare – blir vi en mer attraktiv skolkommun. Vi tycker att pedagogistasatsningen inom förskolan är bra, och att den bör utvecklas. Även karriärtjänster inom skolan, med förstelärarsystemet är positivt, och kan utvecklas och förtydligas ytterligare. Vi vill höja andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen, vilket vi gör genom att prioritera kunskap och utbildning, och att skapa en arbetsmiljö som är attraktiv.

Nyheter inom Barnomsorg & Skola

Barnomsorg & Skola

Rätt att renovera Tallbackaskolan.

Under förra veckan fattades ett viktigt och glädjande beslut i Kommunstyrelsen om Tallbackaskolans framtid. Efter lång väntan röstade en majoritet för att slutföra renoveringen av

Läs mer »
Barnomsorg & Skola

Hur ska vi sortera barnen, ministern?

Hur ska vi sortera barnen, ministern?  En fråga flera av Stockholms lokala Moderat företrädare inklusive vår KSO Harry Bouveng (M) ställer till Socialdemokraternas Skolminister. De

Läs mer »

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.