Moderaterna i Nynäshamns Intranät

Näringslivsberedning 8 December 2020

Några korta ord i senaste laget från Näringslivsberedningens möte i december.
Tyvärr pausades NB arbete den 21/2, intill vidare. Det återstår att se om det blir några fler möten innan en ny nämnd är upprättad.


// Håkan Svanberg

Näringslivsberedningen 8 december 2020


§ 53/20 Föregående protokoll
Deltagare
Håkan Svanberg (M), ordförande
Patrik Isestad (S), deltar på distans
Klas Rydström (SD), deltar på distans Bengt-Göran Pettersson (KD), deltar på distans
Övriga deltagare
Carolina Pettersson, kommundirektör, deltar på distans
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, deltar på distans
Aline Varre, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Mikael Gustafsson, planeringschef, deltar på distans
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef, deltar på distans
Christer Otterström, ordförande Företagarna, deltar på distans
Rebecca Skoglund, sekreterare


§ 54/20 Fördjupning i frågor rörande verksamhetsmark
Målsättning att få en djupare förståelse för arbetsprocesserna för att skapa verksamhetsmark (eftersom det förefaller nära nog omöjligt att få fram ngn mark)
Mikael Gustafsson, planeringschef redogör för detaljerna i processen. Ambitionen att via verksamhetsmarken i Segersäng få en beskrivning steg för steg gick om inte pga. av att projektledaren hade förhinder.
Nina Munters, får i uppdrag att uppsummera diskussionen och ta fram en beskrivning av åtgärder, vägval och process som kan utgöra en grund för att skapa erforderlig verksamhetsmark i Nynäshamn.
Övriga kommentarer
Håkan efterlyser en samanställning av vilka typer av företag/verksamheter som söker vilken typ av mark. MEX har satt ihop en lista på företag som är intresserad av mark. Den listan har lämnats till Näringslivsenheten.

§ 55/20 Uppföljning av handlingsplan
Nina Munters, går igenom handlingsplanen som i stort hål plan men till vissa delar är påverkad av C19

§ 56/20 Rapport från näringslivsavdelningen
• Genomfört tre digitala företagarträffar
• Översiktsplanen pågår
• Present till alla kommunanställda
• Insatsen ”vi ska bli bättre” förankras nu internt
• ESF Hållbar utveckling Nynäshamn, upphandlingar, styrgrupp och intern förankring
• ESF Växtkraft Södertörns tillsammans med Campus, styrgrupp och behovsanalyser
• Haft mycket kommunikation med nya MEX chefen för att ta fram hur de kan förbättra kommunikation med företagen.


§ 57/20 Utveckling av handeln i Nynäshamns centrum
Ett initiativ från Beredningen som rullar för fullt. Just nu med intervjuer av fastghetsägare.
Plan som den såg ut vid tiden för detta möte.
• Oktober utarbetat förslag om tillvägagångssätt
• November möte med stora fastighetsägare i centrum
• December KS tar beslut om insatsen.
• 2021
• Januari – förberedelser och kommunikation inför informationsinhämtning
• Januari Eventuellt möte med Elisby
• Februari informationsinhämtning pågår
• Mars – sammanställning av resultat från informationsinhämtning
Bearbetar förslag till Översiktsplan utifrån resultatet av inhämtning.
• ÖP planeras gå ut på samråd sommar/höst 2021
• Preliminärt kan Översiktsplanen vinna laga kraft i början av 2022 därefter görs eventuella tillägg i den Fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad

§ 58/20 Sammanträdesdagar 2021
Förslag: 26/1, 23/2, 30/3 kl 15-17
§ 59/20 Övriga frågor

Lämna ett svar

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.