Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen till årsmöte för Moderata Samlingspartiet i Nynäshamn 2021


Tid: lördagen den 13 Mars 2021, klockan 16:00-18:00
Plats: Digitalt – via Zoom

Föreningen kommer att skicka instruktioner för Zoom, det digitala voteringssystemet samt handlingarna i god tid innan årsmötet
Anmälan: Skickas till nynashamn@moderaterna.se senast 10 mars 2021.
Motioner: Skickas till nynashamn@moderaterna.se senast25 februari 2021.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Nynäshamn.

Föredragningslista

1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorns/ernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
13. Förslag från styrelsen (propositioner)
14. Inkomna övriga förslag (motioner)
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
19. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson av
rapport om lokalt partistöd i förekommande fall
20. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid
årsmöten
21. Val av nomineringskommitté och presidium för denna, med uppgift att föreslå valsedel
till nomineringsstämma, i enlighet med nomineringsreglerna.
22. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
23. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
24. Övriga ärenden
25. Avslutning

Denna sidan använder cookies för en bättre upplevelse.