TRYGGHET I DIN VARDAG

Grunden för ett tryggt samhälle läggs i familjen. För de gemensamma angelägenheterna ska invånare i Nynäshamn kunna känna en trygghet i att kommunen lever upp till sina åtaganden. Det innefattar exempelvis att känna trygghet på gator och torg, i att vård och omsorg finns tillgänglig och håller hög kvalitet samt att barn och ungdomar får en god utbildning och säkra fritidsaktiviteter. Vi moderater står för ett samhälle som levererar både trygghet och kvalitet i offentlig service och vill även införa en kommunal servicegaranti på flera områden för att understryka att vi menar allvar med att sätta våra medborgare i första rummet.
Trygga miljöer
En viktig aspekt av trygghet handlar om att skapa en trygg och trivsam miljö i kommunens tätorter. Det är en rättighet att känna sig trygg när man rör sig på gator och torg, oavsett tid på dygnet. Vi vill se en polis som är mer synlig för medborgarna då det dels har en påtagligt preventiv effekt samtidigt som den upplevda tryggheten ökar.

Samarbete och nya satsningar för ökad trygghet


Brottsförebyggande åtgärder är viktiga, inte minst i samhällsplaneringen. I offentliga miljöer, som parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och bostadsområden är det en kommunal kärnuppgift att säkerställa en hög trygghetsnivå. Genom att samverka med invånarna för att identifiera otrygga platser, kan vi vidta åtgärder som ger förbättringar på det här området. Det inkluderar att se över belysning och vegetation. Vi vill även genomföra trygghetsvandringar med invånare och frivilligorganisationer och söka samarbeten för att kunna utöka vårt belysningsprogram. Det inkluderar också satsningar på fler och bättre gång- och cykelvägar för att få en högre trafiksäkerhet och att snabbare bekämpa klotter och skadegörelse. Tiggeri och olagliga bosättningar har ofta grunden i ett organiserat utnyttjande och är ett tecken på en samhällsutveckling vi inte delar. Problemet behöver åtgärdas på nationell- och EU-nivå, men i avsaknad av sådana insatser vill vi se ett lokalt förbud i Nynäshamn.

Arbete mot alkohol och droger


Kommunens förebyggande arbete mot brottslighet, droger och alkoholmissbruk är betydelsefullt och vi eftersträvar ett ökat samarbete mellan kommunen, polisen, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. På skolorna ska nolltolerans mot droger gälla och arbetet mot droganvändning intensifieras ytterligare. Vi föreslår även att kontrakt skrivs mellan gymnasiet och föräldrar/elever, där frivilliga drogtester kan genomföras vid misstanke och missbruk. Målsättningen är att bidra till en trend där droganvändningen minskar varje år för att på sikt upphöra helt, och på så sätt samtidigt förbättra arbetsmiljön för personal och elever.
En viktig trygghetsaspekt för ungdomar är att vuxna finns i närheten. Vi uppmuntrar därför ett tätare samarbete med frivilligkrafter, som t ex nattvandrare, för att öka närvaron på kvällar och helger. Med små ekonomiska medel kan dessa positiva krafter göra stora och värdefulla insatser.

En trygg och värdig ålderdom


Det ska vara tryggt att bli äldre i Nynäshamn. När våra invånare blir allt äldre och har förutsättningar att leva ett rikt liv långt upp i åldrarna är det viktigt att känna tryggheten att den vård och det stöd man kan behöva finns. Grundläggande för att detta ska fungera framöver är att biståndshandläggningen effektiviseras och snabbas upp och där kvalitetsgarantier säkerställer en snabb handläggning. Biståndsbedömningen behöver även anpassas bättre efter enskilda behov.


Ökat inflytande för de äldre


Vi moderater förespråkar fler valmöjligheter i äldreomsorgen och kommer att ställa höga kvalitetskrav på alla tjänster, oavsett om vården ges i egen regi eller av alternativa vårdgivare.
Valmöjligheter för äldre är lika viktigt som för barn och ungdomar. Äldre ska kunna behålla sin integritet och sitt självbestämmande. Det är en grundläggande trygghetsfråga att själv kunna välja vem som ska hjälpa till med exempelvis städning, tvätt, inköp och personlig hygien. Kvaliteten förbättras om det finns alternativ att välja mellan; då kan också de äldres olika önskemål tillgodoses bättre. Kvaliteten ska vara god och de äldre ska trivas och bli nöjda med den service som ges. Det är viktigt att kvaliteten följs upp noga, oavsett vem som står för omsorgen.

Fler boendeformer för ökad trivsel


Steget mellan det egna boendet och att via biståndsbedömning beredas plats på ett vård- och omsorgsboende är stort. Vi vill arbeta för alternativa boendeformer för våra äldre. Trygghetsboenden och seniorlägenheter är exempel på boendeformer som riktar sig till äldre personer som kombinerar eget boende, med trygghet, social gemenskap och ökad livskvalitet. Trygghetsboenden bör finnas i alla kommundelar. Är man över 85 år ska man om man så önskar ha rätt till vård- och omsorgsboende utan särskild bedömning.
Nynäshamns slogan ”där havet och livet möts” ska inte enbart vara tomma ord och utan handling. Järnvägsparken i centrala Nynäshamn anser vi vara en perfekt plats för ett vård- och omsorgsboende, samt i anslutning av detta boende, ett trygghetsboende. Detta boende kommer att motsvara – där havet och livet möts.
Stor valfrihet att välja aktörer inom såväl vård- och omsorgsboende, hemtjänstutförare, personlig assistans samt LSS-boenden ska finnas som alternativ till de kommunala verksamheterna.
Vi vill även arbeta för att de äldre som så vill, bör få möjlighet till fler tjänster utförda än vad kommunen i grunden erbjuder: så kallade plus- eller tilläggstjänster. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara skattefinansierade, utan kan regleras mellan vald utförare och den enskilde. Därför värnar vi RUT-och ROT-avdraget som införts av de borgerliga allianspartierna.

God mat


För äldre är det viktigt att rätt vård och omsorg ges. God och näringsriktig mat är grundläggande för välbefinnandet hos de boende. Vi vill därför att maten ska lagas lokalt och att det ska råda fri konkurrens om att få leverera den tjänsten.


Trygghet äldre – ett sammanhållet vårdval för våra äldre behov

Varje medborgare ska kunna känna trygghet inför- och under sin ålderdom. Vi har under arbetsnamnet ”Trygghet äldre” en längre tid diskuterat hur Moderaternas landstingspolitik inom sjukvården, kan utveckla ett program för att nå målet, där geriatrik, hemsjukvård, äldreomsorg och hemtjänst bättre kan samverka utifrån en vårdvalsmodell runt den äldre, där tillgänglighet och valfrihet står i fokus. Det finns idag allt för många trösklar mellan olika aktörer, det är inte acceptabelt när sköra äldre faller mellan stolarna och inte får en sammanhållen omsorg utifrån sina behov.
 
Moderaterna vill utveckla samarbetet mellan olika vårdgivare, så väl offentligt drivna som privata, för att på ett bättre sätt möta behoven i ett tidigare skede. Målsättningen är att vård och omsorg håller ihop med patienten/omsorgstagaren i centrum och att det finns en tydlig struktur för omhändertagandet. Den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting har redan fattat beslut om att påbörja genomförande av vårdval geriatrik och det är viktigt att också Nynäshamn är med i detta arbeta för att öka tydligheten i ansvarsfördelningen i omhändertagandet av våra äldre, mellan kommun och landsting.


Vård och social omsorg


Integrationen mellan sociala tjänster och vården ska stärkas. Det gör att omsorgs- och vårdkedjan blir effektivare och snabbare. Den sociala omsorgen ska stärkas och följas av en värdighetsgaranti. Daglig verksamhet och socialt företagande är en framtidsmöjlighet.
Obruten vårdkedja är viktig för att rätt vård ska ges till den vårdbehövande i sitt ordinära boende.
Samhället ska ge relevanta stödåtgärder till människor som far illa, och även ha en god uppföljning. Offentliga bidrag/stöd ska i grunden vara mycket tillfälliga och hjälpa människor att hjälpa sig själva ur en besvärlig situation. Vi vill därför införa tydliga krav på motprestation i form av jobbsökande eller studier för alla som söker ekonomiskt bistånd – det ska alltid löna sig att arbeta Kommunen har ett stort ansvar att följa upp och kvalitetssäkra de externa placeringar som görs för barn och ungdomar och inom missbrukarvården.
Ungdomsteamet bedriver ett socialt arbete bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute i samhället och skapar relationer med ungdomar och får kunskap om den miljö de lever i. Vi anser att den verksamheten bör stärkas och permanentas