Nynäshamn har unika förutsättningar. Vi tillhör Stockholmsregionen som är norra Europas mest expansiva, samtidigt som vi via vår hamn har nära till såväl Gotland som Polen och Lettland. Det är också nära till natur och unik skärgård som dessutom kan nås med landburen trafik, vilket skapar bra möjligheter för Nynäshamns utveckling.

Nynäshamn har styrts av socialdemokraterna i 99 år och har hamnat på efterkälken jämfört med andra kommuner i länet. Nya Moderaterna vill ändra på detta och sätta fart på kommunens utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar och företag att utvecklas.

Det ska vara tryggt att bo i Nynäshamn och vårt mål är att kommunen inte i första hand ska uppfattas som en myndighet utan som medborgarnas egen serviceorganisation. Kommunens arbetsprocesser ska vara öppna för insyn och man ska vara säker på att få det stöd och den service man har rätt till. Kommunens tjänster ska konkurrensutsättas när så är möjligt. Vård och omsorg ska ha hög kvalitet så att de behövande och anhöriga kan känna sig trygga. Den mat som serveras i barnomsorg, skola, vård och omsorg ska i möjligaste mån vara ekologisk, närproducerad och lagas lokalt.

Du ska även känna trygghet när du rör dig ute på gator, vägar och torg. Barn och ungdomar ska känna sig trygga under sin utbildning och de ska ha skickliga lärare, som skapar bra förutsättningar för ungdomars framtid. Nytillkommande invånare med utländsk bakgrund ska ges förutsättningar för en snabb integration genom utbildning i svenska som i största möjliga mån ska kombineras med arbete. Ordning i den kommunala ekonomin är ett moderat kännemärke som ger trygghet i den privata ekonomin.

Nya Moderaterna möter väljarna med jobben som den viktigaste frågan. Vi vill göra det mer lönsamt att jobba och skapa bättre förutsättningar för fler företag. Vår politik syftar till att skapa förutsättningar för fler jobb genom att stärka drivkrafterna för att arbeta, underlätta för företag och entreprenörer samt ge tidigt och tydligt stöd till dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för att samhällstjänsterna ska fungera. Moderaterna tänker ändra på Nynäshamns nedåtgående ekonomiska spiral , och lägga en grund för god ekonomisk hushållning. En grund till framgång är att satsa på det som är förutsättningen för tillväxt och framtida skatteintäkter – skola, utbildning, bostadsbyggande och kommunikationer.

BARNOMSORG OCH SKOLA

Vi satsar på barn och skola

Precis som när man bygger hus, måste man för att nå bra och hållbara resultat börja med grunden. För oss moderater är kunskap, valfrihet, studiero och skickliga lärare vägledande i arbetet att förbättra skolan. Kunskap är en investering i människor och framtiden. Kunskap ger möjlighet att leva ett rikare liv och uppfylla sina egna drömmar och mål. Vi vill att skolan ska utvecklas i dialog med elever, föräldrar och skolans egen personal. Åtgärder måste till för att minska den administrativa bördan på lärare så att de kan prioritera undervisningen

I förskolan ska barngruppernas storlek utgå från barnens bästa i enl. med Skolverkets råd. Det innebär krav på barnkonsekvensanalys och ställer ännu högre krav på uppföljning och åtgärd av brister. Vi moderater anser att det är professionen som är bäst på att avgöra barnens olika behov. Med grundförutsättningen att varje grupp består av 3 pedagoger, bör barngrupper överstigande 18 barn undvikas och då i första hand vara motiverade av pedagogiska och inte ekonomiska skäl.

Vi arbetar för en skola som ser varje elev, som ser potentialen och som ger var och en möjlighet att växa. En bra skola anser vi en är förutsättning för att värna vårt samhälle och för att kunna ge alla människor, oavsett bakgrund, möjlighet att utveckla sina färdigheter. Att barnomsorg och skola ska servera god och näringsriktig mat är en självklarhet. Vi vill därför att maten ska vara lokalt tillagad och att det ska råda fri konkurrens om att få leverera den typen av tjänster. Goda studieresultat underlättas av ändamålsenliga lokaler, vilket inte alla våra skolor lever upp till i dag. Vi måste bygga för framtiden och se till att vi har lokaler som fungerar för dagens och framtidens behov.

Kunskap

Vi vill att barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det viktigt att redan från skolstart stämma av vilka kunskaper barnen har och att skolan ställer upp tydliga mätbara mål som även förstås av eleverna och deras föräldrar. Med betyg redan från årskurs 4 och nationella prov ges en bättre grund än tidigare att anpassa undervisningen för varje elev. Genomgående måste skolan individanpassas i högre utsträckning.

Med tidigare insatser kan vi förhindra att skolorna slussar vidare elever i systemet utan att de nått kunskapsmålen. Gymnasiet är i grunden en treårig utbildning. Därför är det viktigt att de grundläggande kunskaperna finns och att eleverna har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

En övergång till en obligatorisk 10-årig grundskola med tidigare betyg, ger bättre förutsättningar än 80- och 90-talens skola. För att förbättra vårt lokala gymnasiums attraktions- och konkurrenskraft vill vi flytta gymnasieutbildningen närmare centrum. De gamla gymnasiebyggnaderna kan ges liv och rörelse genom att byggas om för varierande verksamheter, från förskoleverksamhet till äldreboende med odlingslotter etc.

Ett attraktivt gymnasium i Nynäshamn ser vi som en mycket viktig nyckel till hela kommunens fortsatta utveckling och framgång. I dag väljer hälften av våra ungdomar att genomföra sina gymnasiestudier utanför kommunen. Vi vill därför satsa på att öka gymnasiets attraktionskraft på alla tänkbara sätt, så att vårt gymnasium blir det självklara valet för våra ungdomar

Vi tror att det viktigaste för våra ungdomar att är att de ges möjligheter till självförverkligande och kunskaper som kan ge jobb. Genom att satsa på tätare samarbete med näringslivet och ta tillvara på de möjligheter till lärlingsutbildningar som finns ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Vi vill även satsa på tidig uppföljning i matematik, läxhjälp och sommarskola

Valfrihet

Vi vill att skolorna i Nynäshamn ska kännetecknas av goda studieresultat, valfrihet och studiero. För oss är det inte av avgörande betydelse vem som driver en förskola, skola eller gymnasium, men ökade valmöjligheter ger större frihet för individen. Grundläggande ska vara att barn och elever ges möjlighet till optimal utveckling i en god miljö. Nynäshamn skolor ska ge bästa möjliga förutsättningar, oavsett om man är intresserad av fortsatta studier, arbetsliv eller entreprenörskap.

Studiero

Studiero och trygghet i skolan är en förutsättning för lärandet, oavsett vilken skolnivå det gäller. I de lägre klasserna är också närheten till skolan viktig för en säker skolgång. Vi vill även minska klasstorlekarna i lågstadiet för att få lugn och ro samt mer tid för varje elev. Mobbning och våld i skolan är oacceptabelt, vilket kräver att skolorna har rätt verktyg. Vi vill därför förstärka arbetet mot mobbning, våld och skolk till nolltolerans.

En skolledning måste agera snabbt och kunna stänga av elever under kortare tid och i förlängningen även kunna flytta elever där det alltid är den utsattes situation som ska prioriteras. Alla har inte samma förutsättningar och vi måste se till att ge mer till dem som behöver det bland annat genom fler speciallärare

Kompetens

Att det finns skickliga lärare och rektorer i skolan är en förutsättning för att eleverna ska lyckas. Vi vill ge mer pengar till utbildning under mandatperioden. Det ger förutsättningar för enskilda skolor att öka både lärartätheten och fortsätta med kompetensutveckling.

Genom att garantera lärare återkommande möjligheter till fortbildning – och att det ska löna sig, även ekonomiskt, att vara en duktig lärare – blir vi en mer attraktiv skolkommun.

TRYGGHET I DIN VARDAG

Grunden för ett tryggt samhälle läggs i familjen. För de gemensamma angelägenheterna ska invånare i Nynäshamn kunna känna en trygghet i att kommunen lever upp till sina åtaganden. Det innefattar exempelvis att känna trygghet på gator och torg, i att vård och omsorg finns tillgänglig och håller hög kvalitet att barn och ungdomar får en god utbildning och säkra fritidsaktiviteter. Vi moderater står för ett samhälle som levererar både trygghet och kvalitet i offentlig service och vill även införa en kommunal servicegaranti på flera områden för att understryka att vi menar allvar med att sätta våra medborgare i första rummet.

Trygga miljöer

En viktig aspekt av trygghet handlar om att skapa en trygg och trivsam miljö i kommunens tätorter. Det är en rättighet att känna sig trygg när man rör sig på gator och torg, oavsett tid på dygnet. Under den innevarande mandatperioden har antalet poliser i kommunen ökat, men fortfarande återstår mer att göra. Vi vill se en polis som är mer synlig för medborgarna då det dels har en påtagligt preventiv effekt samtidigt som den upplevda tryggheten ökar.

Samarbete och nya satsningar för ökad trygghet

Brottsförebyggande åtgärder är viktiga, inte minst i samhällsplaneringen. I offentliga miljöer, som parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och bostadsområden är det en kommunal kärnuppgift att säkerställa en hög trygghetsnivå. Genom att samverka med invånarna för att identifiera otrygga platser, kan vi vidta åtgärder som ger förbättringar på det här området. Det inkluderar att se över belysning och vegetation. Vi vill även genomföra trygghetsvandringar med invånare och frivilligorganisationer och söka samarbeten för att kunna utöka vårt belysningsprogram. Det inkluderar också satsningar på fler och bättre gång- och cykelvägar för att få en högre trafiksäkerhet och att snabbare bekämpa klotter och skadegörelse. Samtidigt uppmuntras gång och cykeltrafik till fördel för såväl hälsa som miljö.

Arbete mot alkohol och droger

Kommunens förebyggande arbete mot brottslighet, droger och alkoholmissbruk är betydelsefullt och vi eftersträvar ett ökat samarbete mellan kommunen, polisen, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. På skolorna ska nolltolerans mot droger gälla och arbetet mot droganvändning intensifieras ytterligare. Vi föreslår även att kontrakt skrivs mellan gymnasiet och föräldrar/elever, där frivilliga drogtester kan genomföras vid misstanke och missbruk. Målsättningen är att bidra till en trend där droganvändningen minskar varje år för att på sikt upphöra helt, och på så sätt samtidigt förbättra arbetsmiljön för personal och elever.

En viktig trygghetsaspekt för ungdomar är att vuxna finns i närheten. Vi uppmuntrar därför ett tätare samarbete med frivilligkrafter, som t ex nattvandrare, för att öka närvaron på kvällar och helger. Med små ekonomiska medel kan dessa positiva krafter göra stora och värdefulla insatser.

En trygg och värdig ålderdom

Det ska vara tryggt att bli äldre i Nynäshamn. När våra invånare blir allt äldre och har förutsättningar att leva ett rikt liv långt upp i åldrarna är det viktigt att känna tryggheten att den vård och det stöd man kan behöva finns. Grundläggande för att detta ska fungera framöver är att biståndshandläggningen effektiviseras och snabbas upp och där kvalitetsgarantier säkerställer en snabb handläggning. Biståndsbedömningen behöver även anpassas bättre efter enskilda behov.

Ökat inflytande för de äldre

Vi moderater förespråkar fler valmöjligheter i äldreomsorgen och kommer att ställa höga kvalitetskrav på alla tjänster, oavsett om vården ges i egen regi eller av alternativa vårdgivare. Valmöjligheter för äldre är lika viktigt som för barn och ungdomar. Äldre ska kunna behålla sin integritet och sitt självbestämmande. Det är en grundläggande trygghetsfråga att själv kunna välja vem som ska hjälpa till med exempelvis städning, tvätt, inköp och personlig hygien. Kvaliteten förbättras om det finns alternativ att välja mellan; då kan också de äldres olika önskemål tillgodoses bättre. Kvaliteten ska vara god och de äldre ska trivas och bli nöjda med den service som ges. Det är viktigt att kvaliteten följs upp noga, oavsett vem som står för omsorgen.

Fler boendeformer för ökad trivsel

Steget mellan det egna boendet och att via biståndsbedömning beredas plats på ett vård- och omsorgsboende är stort. Vi vill arbeta för alternativa boendeformer för våra äldre. Trygghetsboenden och seniorlägenheter är exempel på boendeformer som riktar sig till äldre personer som kombinerar eget boende, med trygghet, social gemenskap och ökad livskvalitet. Trygghetsboenden bör finnas i alla kommundelar. Är man över 85 år ska man om man så önskar ha rätt till vård- och omsorgsboende utan särskild bedömning.

Vi vill även arbeta för att de äldre som så vill, bör få möjlighet till fler tjänster utförda än vad kommunen i grunden erbjuder: så kallade plus- eller tilläggstjänster. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara skattefinansierade, utan kan regleras mellan vald utförare och den enskilde. Därför värnar vi RUT-avdraget som införts av de borgerliga allianspartierna.

God mat

För äldre är det viktigt att rätt vård och omsorg ges. God och näringsriktig mat är grundläggande för välbefinnandet hos de boende. Vi vill därför att maten ska lagas lokalt och att det ska råda fri konkurrens om att få leverera den tjänsten.

Vård och social omsorg

Integrationen mellan sociala tjänster och vården ska stärkas. Det gör att omsorgs- och vårdkedjan blir effektivare och snabbare. Den sociala omsorgen ska stärkas och följas av en värdighetsgaranti. Daglig verksamhet och socialt företagande är en framtidsmöjlighet.

Samhället ska ge relevanta stödåtgärder till människor som far illa, och även ha en god uppföljning. Offentliga bidrag/stöd ska i grunden vara mycket tillfälliga och hjälpa människor att hjälpa sig själva ur en besvärlig situation. Vi vill därför införa tydliga krav på motprestation i form av jobbsökande eller studier för alla som söker ekonomiskt bistånd – det ska alltid löna sig att arbeta Kommunen har ett stort ansvar att följa upp och kvalitetssäkra de externa placeringar som görs för barn och ungdomar och inom missbrukarvården.

Ungdomsteamet bedriver ett socialt arbete bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute i samhället och skapar relationer med ungdomar och får kunskap om den miljö de lever i. Vi anser att den verksamheten bör stärkas och permanentas

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE I TILLVÄXT

Rationellt och långsiktigt miljöarbete. I vårt Nynäshamn ska det vara lätt att göra korrekta val. Vårt miljöarbete präglas av en långsiktig helhetssyn och bedrivs rationellt. Vi vill se en kommun som utvecklas i samspel med den enskilde människan, naturskydd och miljöhänsyn. Vår utgångspunkt är att det ska gå att leva, bo och trivas i hela kommunen.Vi vill gärna att den största delen av upphandlade livsmedel till kommunens verksamheter också är ekologiska och lokalt producerade.

Vi avvisar bestämt miljöåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Miljöpolitik är för oss inte ett redskap man kortsiktigt använder för att ta hem politiska poäng. Det vinner inte miljön på utan bara de som vill använda miljön som argument för ett radikalt annorlunda samhälle.

Rätt val för en hållbar utveckling

Det ska vara enkelt för var och en av oss att välja rätt. Människans vilja, förmåga och ansvarstagande är förutsättningar för en hållbar miljöutveckling. Kommunen är medborgarnas serviceorgan. Kommunen ska verka för att göra kunskapen om miljöfrågor mer lättillgänglig för enskilda, företag och organisationer. Information till företagen är också viktig för att förebygga miljöbrott. Samtidigt finns det områden där kommunen måste ta sitt ansvar för att människor ska ha möjligheten att göra rätt.

Därför vill vi exempelvis se över möjligheten till investeringar i ytterligare båttvättar på strategiska platser i kommunen och att införa bättre avfallshantering av båtslam i våra gästhamnar.

Att bo i samspel med naturen

Nynäshamn är en till ytan stor kommun med en unik blandning av skärgård, tätort och landsbygd. En av politikens viktigaste uppgifter är att säkerställa att människor kan leva och bo i hela kommunen. Det ställer stora krav vad gäller vatten- och avloppsfrågor. Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till utsläpp av kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och skärgårdsvatten. Stora miljövinster kan därför nås genom att säkerställa miljöanpassade och väl fungerande vatten- och avloppslösningar där det inte går att ansluta sig till det kommunala Va-nätet. Dessa frågor ska inte vara en begränsning för människor att kunna leva och bo i hela kommunen. Vi vill att det ska finnas möjlighet att använda funktionella vatten- och avloppslösningar som passar varje enskilt fall, oavsett om det är anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller småskaligare lösningar, till exempel slutna tankar och miljögodkända minireningsverk.

BYGGA OCH BO

Alla olika slags bostäder Det ska vara attraktivt att bo i Nynäshamn. Vi verkar för att det ska finnas boendeformer i vår kommun som passar människors behov. Därför är vi positiva till utveckling i hela kommunen med en mångfald av upplåtelseformer.

För att få en bättre och mer professionell överblick och ledning av uppbyggandet av framtidens Nynäshamn anser vi att en Stadsarkitekt behöver rekryteras. För att uppnå en ökad positiv konkurrens på bostadsmarknaden och därmed också en minskning av Nynäshamnsbostäder AB:s dominans bör ytterligare försäljning av bostadsbolagets fastighetsbestånd övervägas. En förstärkning av bostadsbolagets ekonomi ger även bättre möjlighetar att underhålla nuvarande fastighetsbestånd, men även att bygga nya bostäder.

För stadens räkning är vi noga med att bevara den unika karaktären som finns. Samtidigt bejakar vi utveckling. Vi är positiva till de planer på utveckling av gästhamnen (UCR) som finns och tydliga med att vi vill se en ny, levande stadsdel med möjligheter för butiker, restauranger och boende. I övrigt ser vi att det finns mycket att vinna genom att förtäta bebyggelsen i våra tätorter. Detta ger bättre underlag för god service och gör det enklare att öka tillgängligheten för fler. På sikt ser vi att nuvarande hamnverksamhet med färjetrafik flyttas till Norvik

Hela kommunen ska leva och utvecklas

Vår utgångspunkt är att man ska kunna bygga och bo i hela kommunen. Utvecklingen ska inte begränsas till Nynäshamns stad. Det är den enskilde som ska bestämma upplåtelseform: hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt eller egna hem. Småhusägare och andra som vill förändra sina hus genom ombyggnad eller tillbyggnad ska i största möjliga mån kunna göra det och utan alltför stor petighet från kommunens sida betr. färgoch materialval etc. Som kommunmedborgare har du rätt till skyndsam och korrekt hantering av bygglovsärenden. Därför kommer vi att arbeta hårt för att uppnå rättssäker och snabb hantering av planärenden och bygglov, dock utan att ge avkall på service och kundbemötande.

Utbyggd kollektivtrafik och bättre infrastruktur

Vi uppmuntrar människor att bosätta sig i hela kommunen. För att möjliggöra detta måste tillgängligheten öka. Tillsammans med landstinget vill vi att kollektivtrafiken mellan kommunens tätorter förbättras under mandatperioden. En väl fungerande kollektivtrafik är även en trygghetsfråga, inte minst för våra ungdomar. I skärgården är vi positiva till tätare turer och fler aktörer för att öka tillgängligheten för både fastboende och turister.

För en kommun av vår storlek är det avgörande att infrastrukturen fungerar. Trafiksäkra vägar med god framkomlighet är avgörande för Nynäshamns framtida tillväxt. Inte minst tillkomsten av Norviks Hamn och industriområdet därikring kommer att alstra ökad trafik. Vi vill därför få till en intensifierad dialog med Trafikverket för att få till en bättre väg 225 och inte minst åtgärder för Södertörnsleden så att tung trafik som ska till E4 inte leds via tätorterna i Ösmo och Sorunda. Vi ser även ett behov av en bensinstation av kontinentalt snitt (Autohof), med möjlighet för uppställning för lastbilar på väg till och från Nynäshamn. Framtidens järnvägstransporter från Norvik kräver dubbelspår på hela sträckan till Stockholm. Dubbelspåret är även nödvändigt för att kunna få tätare trafik för pendeltågen. Vi vill även fortsätta se över och bygga ut nätet av gång- och cykelbanor i kommunen. Det främjar både trafiksäkerhet och besöksnäring.

Till infrastrukturen hör även bredband och telekommunikation. En fiberbaserad bredbandsutbyggnad i huvuddelen av kommunen måste prioriteras, dels för att möjliggöra ett modernt företagande, men även ett boende på tidsenliga villkor. I vissa kommundelar får kanske andra tekniska lösningar som t.ex. 4G användas, men målet är att snabb uppkoppling ska finnas i hela kommunen.

KULTUR, FRITID OCH TURISM

Breddat kultur- och aktivitetsutbud

Kulturen och fritiden är viktiga områden för Nya Moderaterna. Vår fokus är att barn och ungdomar kan ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv. Genom att stärka samarbetet med föreningslivet och ideella föreningar finns möjligheter att bredda aktivitetsutbudet i kommunen ytterligare.

Genom att samordna vårt kulturutbud vill vi skapa ett modernt kulturcentrum i nuvarande Folkets Hus eller i framöver i det utvecklade gästhamnsområdet. Kvarnängen är redan idag en uppskattad facilitet med en rad sportaktiviteter som även är lämpat för läger och fritidsverksamhet. Här finns en stor potential för fortsatt utveckling i samarbete med föreningslivet. Idrotten och dess ledare är i många fall de bäst lämpade att på ett positivt sätt påverka ungdomar på glid och utgör en viktig motvikt till kriminalitet, våld och rasism.

Vi vill att Studiegården skall bli ett ungdomens hus.

I Nynäshamn har vi en hög taxa för kommunens sporthallar och idrottsplaner och det ger våra barn och ungdomar sämre förutsättningar än i våra grannkommuner. Vi vill därför i likhet med Haninge och Huddinge införa nolltaxa för barn och ungdomsföreningar i kommunens idrottsanläggningar.

Besöksnäringen är väsentlig för Nynäshamn där en ytterligare utveckling kan ske. Vi tror på ytterligare tillgänglighet i skärgården och vill utveckla vår gästhamnsverksamhet, som vi dock anser bör kunna drivas i en konkurrensutsatt miljö.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Underlätta nyföretagande och arbete. Grunden för vår välfärd är arbete och företagande. Vårt välstånd utgör summan av de ansträngningar som människor gör i form av utbildning, arbete, innovationer och risktagande. Att stimulera tillväxt och arbete är därför hörnstenar i Nya Moderaternas politik. Entreprenörskap, företagsamhet och innovationer är avgörande för tillväxt och välfärd. En politik för full sysselsättning går hand i hand med en politik som underlättar för företagande och gör det enklare att anställa.

Nynäshamn är en kommun med ett starkt lokalt näringsliv som till stor del utgörs av småföretagare. Vi värnar redan etablerade företag och är noga med att poängtera att kommunen är en serviceorganisation för dessa, samtidigt som nyföretagande måste uppmuntras.

Nya servicegarantier

Grunden för oss är att alla företag är välkomna till Nynäshamn kommun. Finns det inga företag finns det inga arbeten. För att uppnå detta krävs en hög servicegrad och en kommun som är lätt att komma i kontakt med. Vi vill därför se en 1-väg-in-princip för ärenden som rör bygglov, tillgång på verksamhetstomter och miljöprövningar. Genom att införa servicegarantier, bl.a. för hanteringen av tillståndsärenden kan vi snabbare hantera tillståndsprövningar. Utmaningsrätt och Näringslivschef är också det viktiga komponenter för att få det vi kallar ”Företagslinjen” att fungera.

Främja sund konkurrens

Vi moderater vill fortsätta arbeta för att det inte ska finnas någon osund konkurrens i Nynäshamn kommun. Det innebär till exempel att det måste råda konkurrensneutralitet mellan friskolor och kommunala förskolor i den meningen att de ska behandlas lika och ges samma möjligheter. Nynäshamn kommun ska i princip aldrig konkurrera med privata företag genom att erbjuda samma tjänster – förutsatt att sund konkurrens råder mellan de privata aktörerna.

Underlätta för arbetssökande – Arbetslinjen

Arbete ger självförverkligande och frihet. Därför betonar vi arbetslinjen och arbetar mot bidragsberoende. Vi ser en tydlig koppling mellan arbete och kunskaper i svenska språket för att personer, som flyttar till vår kommun från andra länder, ska bli upptagna i den kommunala gemenskapen. Ett viktigt ansvar för kommunen är att säkerställa att nyanländas arbetslivserfarenhet tillvaratas för att underlätta steget in på arbetsmarknaden.

Det innebär också att vi vill se ett tätare samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att se till att ingen hamnar mellan stolarna. Många arbetslösa ungdomar och utrikes födda uppbär försörjningsstöd. Nya beräkningsmetoder för försörjningsstödet tar nu ner marginaleffekterna av att börja arbeta. Det är ett viktigt steg. Dock behöver försörjningsstödet fortsätta att utvecklas så att kravställandet ska gå att likställa med det inom arbetslöshetsförsäkringen när mottagaren har arbetsförmåga.

Ett alternativ är att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att anvisa personer som uppbär försörjningsstöd lediga jobb. Ökade möjligheter att kräva motprestationer i försörjningsstödet kan både förbättra integrationen och bryta utanförskap. Jobben lägger grunden för att kunna leva ett bra liv. Egen försörjning är också en förutsättning för trygghet och makt över det egna livet. Det är en viktig del av vår identitet och självkänsla. När jobben är många och kommer alla till del skapas också tillväxt och resurser för det vi ska ta hand om gemensamt. Då kan skolan göras bättre, gatorna städas och bussarna få tätare turer. Därför behövs alla jobb och allas arbetsinsatser. Vi behöver kunna erbjuda lärlingsjobb och yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) inom kommunens egna verksamheter och uppmana näringslivet att matcha detta

Praktikplatser och riktiga sommarjobb för unga

Framöver väntar allt större pensionsavgångar sett utifrån kommunmedborgarnas nuvarande ålderssammansättning. Nynäshamns kommun måste därför bli en mer attraktiv arbetsgivare för att säkerställa kompetensväxlingen. Ett sätt att bli det:

– samtidigt som vi kan underlätta för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden

– är att även fortsättningsvis, erbjuda praktikplatser och riktiga sommarjobb

i den utsträckning det finns möjlighet och relevanta arbetsuppgifter. Vi vill se ökade kontakter med näringslivet, universitet och högskolor för att kunna erbjuda möjlighet till praktik, examensarbeten.

EKONOMI OCH KOMMUNAL ADMINISTRATION

Trygghet genom välskött kommunal ekonomi

Nya Moderaterna står för en trygg och ansvarstagande politik. Grunden för en väl fungerande kommunalt finansierad verksamhet är en stark ekonomi i ordning och reda. Under den gångna mandatperioden har den styrande socialdemokratiskt ledda koalitionen redovisat betydande underskott under två budgetår, samtidigt som skuldsättningen ökats i samband med fastighetsköp, som genomförts utan att man haft klara idéer om hur dessa ska användas. Vi anser att det inte är politikens uppgift att detaljstyra verksamheter. Istället är uppgiften att ställa relevanta krav och att följa upp kommunens verksamheter.

Ansvarsfulla sänkningar av den kommunala inkomstskatten

Lägre kommunalskatt ger den som arbetar större ekonomisk frihet och större möjligheter att själv forma sitt liv och bestämma över sin vardag. Det innebär att arbete blir mer lönsamt oavsett vad man arbetar med eller vad man tjänar. Ur detta perspektiv är Nya Moderaterna det verkliga arbetarpartiet i svensk politik. Större marginaler för alla människor ökar också konsumtionen vilket ger högre välstånd och fler arbetstillfällen.

Samtidigt är hållbarhet och långsiktighet viktigt. Vi förespråkar därför ansvarsfulla och fullt finansierade skattesänkningar. Genom ytterligare effektiviseringar och konkurrensutsättningar tror vi att det går att höja kvaliteten på våra kärnverksamheter samtidigt som vi kan minska administration och skapa utrymmer för sänkt skatt. För mandatperioden har vi som målsättning att under dessa förutsättningar kunna sänka skatten med 25 öre.