Nynäshamn – en stad vid vattnet

Vi moderater vill skapa ett attraktivt hamnområde som lever året runt. Det arbetet ska påbörjas nu och inte om 12 år skriver Agneta Hagström (M), ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Nynäshamn har ett unikt läge vid vattnet och ett hamnområde som lockar till sig många besökare. Vi moderater har länge framhållit vikten av att göra hamnområdet mer attraktivt genom att skapa liv och rörelse året runt. Redan 2012 skänkte Urban City Research (UCR) Axel Johnson stiftelsen, ett förslag på att göra Nynäshamn mer attraktivt – ”Nya Nynäshamn. Staden vid vattnet”. Mycket fokus lades då på gästhamnsområdet.
Socialdemokraterna med sina stödpartier i Nynäshamn har nu redovisat sina framtidsplaner. De planerna innebär ingen förändring överhuvudtaget! För att rusta upp och förnya gästhamnen anlägger man ett långtidsperspektiv. Perspektivet är 12 år framåt, det vill säga år 2030. Det duger inte tycker vi inom Moderaterna. Utveckling behöver inte alltid ta tid. Vi vill därför ta tag i planerna för hamnområdet mycket tidigare och lägga fokus på:

– Nya bostäder och upprustning av bodområdet
– Att bodarna ska vara kvar och området utvecklas
– Se över infarten till hamnområdet
– Utveckla området för fler parkeringsplatser
– Tydliga stråk upp till citykärnan
Dessutom vill vi moderater ta bort och flytta båtuppläggningsplatser för att ge utrymme för annan lite mer livaktig verksamhet än båtar på land!
Den styrande majoriteten menar att kommunen inte har kapacitet och att man inte hinner eftersom man har viktigare saker som måste prioriteras. Vi moderater prioriterar annorlunda. Med god planering kan hamnområdet göras om mycket tidigare än om 12-13 år.
Att fram en detaljplan tar tid även om vi har duktiga medarbetare inom förvaltningen. Men vi Moderater vill att vi prioriterar de områden som har stor betydelse för Nynäshamn och som gör Nynäshamn unikt, såväl för oss som bor här som för besökare och turister. Vi menar därför att vi ska prioritera utvecklingen av vårt hamnområde för att skapa ett attraktivt hamnområde som lever året runt. Det arbetet ska påbörjas nu och inte om 12 år!

Agneta Hagström (M)
Ledamot i KF och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Stadsmiljöerna i Nynäshamn är betydelsefulla – viktigt att både bevara och utveckla

Nynäshamns kommun behöver bli bättre på att utforma attraktiva stadsmiljöer, skriver Bodil Toll (M) i en insändare.

I dagens samhälle är kultur, inklusive arkitektur/byggnader en fråga om överlevnad för orter, städer och regioner. Individer och företag söker sig till platser som kan erbjuda en god livsmiljö och ge individen goda förutsättningar att förverkliga sina livsdrömmar.

Hur ser våra mötesplatser ut? Vad finns det för sociala och mänskliga aktiviteter som skapar medvetenhet, mening och identitet? Vi måste våga tänka nytt och ha modet att genomföra det.

Det är helt avgörande att en levande stad/ort är i ständig utveckling och att samverkan mellan aktörer äger rum, det vill säga att alla får komma till tals, bland annat i frågor om val av arkitektur. Det är viktigt med samverkansgrupper för olika aktörer med olika intressen och smak.

Det är ju ingen överraskning att många invånare reagerar starkt på byggnader som sticker ut och otrivsamma miljöer. Det ska vara ombonat och välkomnande. Vi har kommit en bit på väg genom vår duktiga stadsträdgårdsmästare, men mycket återstår! Vi moderater efterlyser därför en stadsarkitekt som både vill bevara och utveckla.

Bodil Toll (M)
Gruppledare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 

Målet för gymnasiebehörighet ska inte vara något annat än 100 procent

Marcus Svinhufvud (M) kommenterar Johan Augustssons (S) och Mikael Perssons (L) artikel om att fler ska bli gymnasiebehöriga i Nynäshamns skolor. Artikeln finns i NP här.

Vi har total samsyn när det gäller vikten av att lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet, och jag tror att samtliga partier kan skriva under på det. Det är också positivt att sätta ambitiösa mål för detta.

Det som förvånar med utspelet av (S) och (L) är att de för bara några få veckor sedan klubbade igenom en verksamhetsplan för 2018, som är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste styrdokument. I denna verksamhetsplan finns listat ett antal fokusområden för just 2018-2021, men gymnasiebehörigheten nämns inte över huvud taget. Det finns även ett antal åtgärder som man tänker sig genomföra under 2018, men inte en enda av dessa åtgärder har som direkt syfte att öka gymnasiebehörigheten.

Det är också förvaltningschefen som har satt detta mål, som nu lyfts av styrande politiker. Något som inte ens omnämns i debattartikeln.

En ny förvaltningschef har anställts på barn- och utbildningsförvaltningen. Det är den fjärde på lika många år. Hon kommer in med en ny entusiasm och det är välkommet. Det är också förvaltningschefen som har satt detta mål, som nu lyfts av styrande politiker. Något som inte ens omnämns i debattartikeln. Ska man inte ära den som äras bör?

Utspelet är alltså taget helt ur luften, bara veckor efter att man har lagt upp sin plan för kommande period. Var finns den egentliga planeringen? Var finns strukturen i arbetet? Vad vill man egentligen? Vad blir nästa utspel? Ingen vet.

Det är bra med mål, men att politiken klubbar en plan med fokusområden för de närmaste fyra åren, för att sen plötsligt spela ut ett helt nytt mål, skapar enorma trovärdighetsproblem. Det är tyvärr inget annat än ren och skär populism.

Det är knappast rätt väg att redan nu säga till våra sjätteklassare – som kommer att lämna nian 2021 – att målet är att 8 procent av dem inte ska klara gymnasiebehörigheten.

Målet för gymnasiebehörighet ska inte heller vara något annat än 100 procent. Det är knappast rätt väg att redan nu säga till våra sjätteklassare – som kommer att lämna nian 2021 – att målet är att 8 procent av dem inte ska klara gymnasiebehörigheten. Det är måhända bättre än 18 procent, men det är ju helt nya barn varje år. Strävan måste alltid vara att ge alla barn optimala förutsättningar för lärande, och personalen de verktyg som de behöver för att kunna fokusera på undervisningen.

Alliansen i Nynäshamn, det vill säga M, KD och C, har identifierat fyra områden som vi tycker är viktigast att jobba hårt med framöver. Gymnasiebehörigheten är ett av de områdena, de andra är ökad skolnärvaro, nolltolerans mot mobbning, och en plan för skollokalerna. Dessa områden bör vara i fokus i verksamhetsplanen, och kraftfulla åtgärder behöver införas och ständigt utvärderas. Här finns en väldigt tydlig skiljelinje i de politiska alternativen i Nynäshamns kommun.

Marcus Svinhufvud (M)
gruppledare Barn- och utbildningsnämnden

Harry Bouveng: 250 elever är borta mer än 20 procent av skoltiden – Varför sviker (S) dessa barn?

Att framtiden utgörs av och tillhör våra barn, borde de flesta vara överens om och att det är likadant med dem som när man bygger hus – att man börjar från grunden, skriver oppositionsrådet Harry Bouveng (M). Artikeln publicerades i NP den 8/3. Läs här.

Nynäshamn har år efter år hamnat mindre väl i olika skolrankningar och andelen barn som här tar sig vidare genom grundskola, gymnasium och vidare till högre studier på normal tid, är lägre än på de flesta andra ställen. Skolinspektionens kritik och förelägganden är återkommande.

Det här är inte någon nyhet utan något som hängt med under lång tid och som man skulle kunna se på bristande planering och inte minst bristande politisk förståelse för framtidens utmaningar för våra barn och unga.

I Socialdemokraternas Nynäshamn var det mycket länge sedan man hade en underhållsplan – och framåtriktad strategi för våra skolbyggnader och kanske än mindre, tankar för hur utbildningen i dessa byggnader ska utformas.

I stället lappas och lagas det, uppförs baracker i stället för riktiga skolbyggnader och det framställs som stora framgångar när det får klippas band vid dessa tillfälliga och därmed också, väldigt dyra lösningar. Baracker eller om man hellre vill paviljonger, behöver i sig inte vara dåliga rent tekniskt och i akutfall fyller de ett bra syfte. Men utan planering blir allt akut och det är sett över den tid de kan användas, alltid väsentligt dyrare än genomtänkta och permanenta lösningar.

Vad som kanske är ännu viktigare för våra barns framtid, är att de faktiskt kommer till skolan och inte tillbringar sin uppväxttid någon annanstans. Att inte i tid se till att alla ges lika möjlighet till utbildning kommer senare igen, dels för dessa barns möjligheter att utvecklas i samhället, men även för de kostnader som kommer på olika sätt, när man inte lyckats genomföra skolgången enligt tidtabell. När det individuella programmet är gymnasiets största har man fått kvittot på tidigare misslyckanden och kan konstatera att man tidigare har misslyckats.

Hemmasittare, korridorvandrare eller om man så vill barn med problematisk skolnärvaro är ett jätteproblem i Socialdemokraternas Nynäshamn och har så varit under lång tid. Ett par år fanns en uppsökande verksamhet i det mobila skolteamet som delvis lyckades vända på kurvan, men när personal slutade så upphörde verksamheten och antalet barn som är borta mer än 20 procent av skoltiden (motsvarande en skoldag per vecka) är nu uppe i över 250 stycken. En siffra som med tanke på Nynäshamns storlek är hårresande hög.

För nu snart ett år sedan togs dock ett positivt steg, genom ett samarbete med ett företag som heter Prosper. Här skulle ett projekt starta för att få hemmasittarna att återvända till skolan. Finansieringen var ordnad via en ideell stiftelse, som visserligen ville ha tillbaka sitt bidrag, men bara om projektet lyckades, det vill säga en win-win-konstruktion.

Efter att Prosper under detta år arbetat med intensiva kontakter med såväl barn- och utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen för att förbereda de skarpa insatserna, bland annat framtagande av en handlingsplan, så slutade man helt plötsligt att svara i telefonen i kommunhuset.

På barn- och utbildningsnämndens senaste möte härom veckan släpptes bomben. Vi går inte vidare med Prosper utan försöker lösa problemet i egen regi. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) förklarade att kommunstyrelsen hade kommit fram till just detta.

När undertecknad, som ju sitter i kommunstyrelsen, ifrågasatte det, så kom svaret att kommunstyrelsen kommer att besluta så vid nästa sammanträde!

Här kommer kvittot på ett demokratiskt underskott i kommunhuset, där det inte ges utrymme för diskussion eller dialog för barnen och ungdomarnas bästa. Här är allt redan bestämt av den socialdemokratiska gräddan och man tycker uppenbarligen inte att man behöver diskutera den saken i förväg, vare sig med den politiska oppositionen, eller den partner (Prosper) som man under nästan ett år har samarbetat med. Något som inte känns på annat sätt, än som ett svek.

Jag och vi moderater som har varit något delaktiga i att via Prosper och Leksellstiftelsen, försöka hitta en lösning på problemen med Nynäshamns oproportionerligt stora grupp som inte kommer till skolan som de ska är givetvis besvikna i dag. Främst på sättet att hantera frågan utan dialog eller diskussion, men inte helt utan en farhåga att problemet skjuts ytterligare på framtiden där de som är de verkliga förlorarna är de drygt 250 barn som omfattas av problematisk skolfrånvaro.

Nynäshamn behöver en förändring , en förändring du kan styra med din röst i höstens val. Vi moderater lovar inte allt till alla, men vi gör allt vi kan för att genomföra det vi lovar.

Harry Bouveng (M)
Oppositionsråd

 

Har man ingen plan för skollokalerna blir alla beslut av akut karaktär

Svar till Daniel Adborn (L) och Johan Augustsson (S) angående gemensam strategi för skolor och förskolor. Artikeln var inne i NP den 6/3 och kan läsas här.

Tack för ert svar. Det låter jättebra att ni vill ha en brett förankrad plan för våra skollokaler. Det är även bra att ni anser att baracker behövs ”för att lösa akuta situationer”. Därom är vi överens. I teorin.

Men i praktiken är det inte så det går till. Ni har tydligt visat att ni inte vill bjuda in oppositionen till samtal om skollokalerna. Vi har länge lyft frågan, och jag bjöd själv in kommunalrådet Patrik Isestad (S) till detta redan för två år sedan, och har fortsatt att bjuda in, men det har inte hänt något.

Det stämmer inte heller att ni har använt barackerna enbart för att lösa akuta situationer. Baracketableringar förutsätter nämligen att man från början har en plan att renovera den tidigare lokalen, eller att bygga nytt. Det har inte funnits vid ett enda fall av de baracker som just nu är i bruk i Nynäshamn och dränerar budgeten år efter år.

Vi ska även komma ihåg att det är i grunden dåligt underhåll och bristande planering som gjort att vi hamnat i denna situation med fukt, mögel och akuta åtgärder. Här har faktiskt sittande styre ett stort ansvar för den uppkomna situationen.

Det är även en efterkonstruktion när ni påstår att ni ”valt” att bygga en permanent utbyggnad av Gröndalsskolan. Det presenterades inget val när det för ett år sedan beslutades att sätta in baracker. Något som då lades fram som en akut lösning eftersom Humlegårdsskolan behövde evakueras. Enda anledningen till att det nu blev en utbyggnad är att man inte längre får bygglov för baracker om man inte har en plan för vad som ska ersätta dem. En regel som självklart borde ha gällt även vid de andra baracketableringarna. Utbyggnaden var alltså inget val. Det var ytterligare en akut brandsläckning.

Har man ingen plan så blir alla beslut av akut karaktär. Det finns inga val. Det finns inga alternativ. Man är tvungen att följa en väg som man själv inte valt.

Jag måste även bemöta ert påstående att ni valt att satsa på behöriga lärare. Faktum är ju att endast Norbergs kommun har lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Rikssnittet är 83 procent och Nynäshamns kommun har 63,5 procent under 2017. Det blir även magstarkt att påstå att man satsar på att ge stöd till de som behöver det. Det finns det många föräldrar som kan vittna om att det inte stämmer. Inte minst de som flyttat sina barn till skolor i andra kommuner, eller valt att flytta hela familjen. De tre grupper som startade i höstas räcker inte till och den budget som ni lagt i år kommer dessutom inte att räcka till att starta upp fler grupper. Faktum är ju att det inte alls finns tillräcklig hjälp till dem som behöver extra stöd.

Ni avslutar med att skriva att ”Det finns en stor samstämmighet bland alla politiska partier att det är oerhört viktigt att vi har väl fungerande och attraktiva förskolor och skolor.” Det är förstås självklart, och jag betvivlar inte att ni också vill att det ska bli så. Men goda avsikter är inte samma som att klara av uppgiften. I den vardag som vår personal, våra föräldrar och våra barn lever i så är det tyvärr långt kvar och brandsläckningar och budgetnedskärningar märks tydligt i verksamheten.

Många verksamheter fungerar trots allt bra, vilket beror på vår duktiga personal i förskolor och skolor. Vi är säkra på att tydligare prioriteringar och tydligare styrning och ledning skulle göra stor skillnad. Fakta visar tydligt att ni inte klarar av denna uppgift, och väljarna har möjlighet att avkräva ansvar av er i samband med valet i september. Vi moderater är redo att sätta igång och även om det är en rejäl uppförsbacke så är vi säkra på att det kommer att gå att vända utvecklingen.

Marcus Svinhufvud (M)
Gruppledare BUN

 

Denna artikel publiceras i samband med kultur- och fritidsnämndens kampanj den 3 mars. 

Gör Nynäshamn till Södertörns kulturcentrum och bygg en scen i Svandammsparken

Vi moderater vill befästa Nynäshamn som ett centrum för kulturevenemang inom musik, revy, dans och teater. Därför föreslår vi bland annat att Nynäshamn blir ett kulturcentrum på Södertörn, skriver Per Malmsten (M), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Den kulturpolitiska debatten har under senare år präglats av tanken att kulturen skall vara nyttig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Inget fel med det, men vi moderater anser att kulturen även har ett självklart egenvärde och att den därmed bör vara en fristående kraft i ett demokratiskt samhälle.

Kulturen förenar oss, den bygger broar och integrerar infödda och nyanlända svenskar. Våra nya invånare kommer till oss med väskan full av erfarenheter. En del sjunger eller är musiker, dansare eller teatermänniskor. Många, utan att vara kulturarbetare, vill lära sig att stå på scen och spela, dansa eller vara skådisar i till exempel en musikal. En orkester med människor från olika delar av världen ger oss möjligheten att träffas och vi kommer att förstå varandra utan att nödvändigtvis prata samma språk.

Nästan alla behöver en inkörsport för att lära känna vårt land och vårt sätt att vara. I samma veva får vi svenskar en chans att lära oss av den kultur som våra “nya” svenskar delar med sig av. Att dela med sig av varandras erfarenheter och kultur gör att vi alla växer och mognar som människor.

Nynäshamn är redan nu en aktiv musikstad. Under sommarsäsongen kan turister och båtgäster ta del av sångkörer, folkmusik och många lokala band i hamnen och på andra ställen runt om i kommunen. Vi har dessutom Kulturskolan där ungdomar deltar i musikundervisningen. Kommunen är även ett stort namn inom dansverksamhet med stora internationella framgångar.

Kulturen ska självklart ha en möjlighet att växa och etablera sig i hela kommunen men låt oss bygga en utomhusscen i Svandammsparken där musik, teater, revy- och dansverksamhet kan få möjlighet att visa upp sig för alla besökare och Nynäshamns invånare.
Nynäshamn är en ganska liten stad sett till antalet invånare men desto större mätt i musikaktiviteter. Det borde vi ta tillvara och göra Nynäshamn till ett musikcenter på Södertörn.

Etablerar vi Nynäshamn som Södertörns kulturcentrum samtidigt som restauranger och serviceställen håller öppet för turister ökar vi besöksfrekvensen och motiverar gäster att stanna vilket främjar ett brett kulturliv.
Det medför i sin tur att affärsverksamheten får större och bredare kundunderlag. Alla tjänar kort sagt på ett aktivare kulturengagemang i Nynäshamn.
Per Malmsten (M)
gruppledare kultur- och fritidsnämnden

Denna artikel publiceras i samband med SON:s kampanj den 17 februari

Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken och låt havet och livet mötas

Moderaterna i Nynäshamns kommun vill göra verklighet av Nynäshamns kommuns slogan – Där havet och livet möts – och låta uppföra ett äldreboende i Järnvägsparken intill hamnen. Läs hela artikeln i NP här.

Vi vill göra något verkligt bra för våra äldre och inte bara låta det stanna vid en slogan utan betydelse. Moderaterna i Nynäshamn vill verkligen att detta uttryck – Där havet och livet möts – i synnerhet ska gälla för våra äldre kommuninnevånare. Därför föreslår vi att ett vård- och omsorgsboende för äldre ska byggas i Nynäshamns centrala delar, i Järnvägsparken.

Mellanboendeformen är ett boende för äldre som behöver viss hjälp, service och gemenskap, men som inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

I detta vård- och omsorgsboende ska även mellanboendeformen erbjudas, inom ramen för särskilda boendeformer just för att fler ska få möjligheten att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål. Mellanboendeformen är ett boende för äldre som behöver viss hjälp, service och gemenskap, men som inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

Vi tror att ett stort antal innevånare i Nynäshamn skulle önska ett sådant boende och varför kan inte Nynäshamns kommun erbjuda sådana boenden?

Tänk tanken; Boenden med service som erbjuder närhet till kommunikationer, centrum och framför allt ”där havet och livet möts”, precis som vår slogan säger! Det är vad vi kallar valfrihet. Moderaterna i Nynäshamn kommer att arbeta för att detta blir verklighet!

Nynäshamns kommun växer inom alla åldersgrupper och vi måste rusta för att kunna erbjuda olika slags boendeformer. I många kommuner finns så kallade ”trappstegsboenden” som erbjuder olika boendealternativ, som är mycket uppskattade.

I Nynäshamn gör vi tvärtom, här har närmare 100 boendeplatser för äldre skrotats. Hur tänkte man då? Var man så naiv att man trodde att denna neddragning inte skulle göra någon skada?

Vår åsikt är att den styrande minoriteten i Nynäshamn i dag, den så kallade treklövern bestående av S, L och MP – med aktivt stöd av V och PP – inte utnyttjar den utvecklingspotential som finns.

Vi kommer att verka för att detta blir verklighet. Vi kommer att verka för att våra äldre kommuninnevånare får tillgång till ändamålsenliga boenden och att det finns stor valfrihet.

100 år av socialdemokratiskt styre är nog.

Moderaterna i Nynäshamn är redo för att låta Nynäshamn nå sin fulla potential, vi vill ändra kurs och låta människan gå före systemet. 100 år av socialdemokratiskt styre är nog. Vi vill ha en nystart där en tydlig värdegrund, stor valfrihet och ett gott bemötande är ledord för våra kärnverksamheter.

Agneta Tjärnhammar (M)
gruppledare i socialnämnden

 

Denna artikel publicerades i samband med BUN:s kampanj den 27 januari.

Ersätt dyra baracker med ändamålsenliga lokaler

Vi inom Moderaterna vill ersätta de dyra baracklösningarna i förskolan och skolan med permanenta och ändamålsenliga lokaler. Personal, barn och föräldrar måste kunna lita på att skollokalerna fungerar och ger möjligheter för att våra elever ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och komma ut starka i vuxenlivet. Det är dags för förändring, och slut på alla lappningar och lagningar, skriver Marcus Svinhufvud, gruppledare Barn- och utbildningsnämnden.

Vi har under flera år kunnat läsa nyheter om fuktskador, dyra baracklösningar, evakueringar och stängda skolor. Elever som tvingas flytta till andra skolor, och några till andra kommuner. Föräldrar i Nynäshamns tätort erbjuds förskoleplatser i Stora Vika eller Segersäng. För att det är fullt i tätorten, och det saknas fortfarande en plan för hur detta ska lösas.

Vi i Alliansen har sedan länge sagt att det behövs en plan som tas fram i samtal med både styrande politiker, och opposition. Detta för att den ska hålla över mandatperioderna, oavsett vilka som har den politiska majoriteten och så att förvaltningarna vet prioriteringarna för en lång tid framöver. Vi la förslag om en sådan plan redan i januari 2016, och har även skrivit en motion om både själva planeringen, och nyligen även en med förslag om hur vi på ett mer kostnadseffektivt och snabbare sätt ska kunna åstadkomma de byggnationer som verksamheterna behöver.

Men det händer ytterst lite. Stora delar av Tallbackaskolan är till exempel avstängd, och flytten av gymnasiesärskolan är osäker. Under mer än ett år har det tagits fram en mängd olika kostnadsförslag på vad det skulle kosta att iordningställa delar av gymnasiet för gymnasiesärskolan. Summorna har pendlat mellan 3 och 20 miljoner. Men det finns inte ett öre budgeterat för att iordningställa lokalerna. Samtidigt tvingas verksamheten kvar i trånga lokaler, med endast en toalett. För en mycket utsatt grupp elever, och personal, är det en ohållbar situation.

När styrande socialdemokrater stolt pratar om att de ”satsar på skolan” ska vi vara medvetna om att det så kallade ”investeringsråd” som nu tagit fram dessa ”satsningar”, alltså helt glömt bort bland annat gymnasiesärskolan. De budgeterade även 25 miljoner för tillbyggnad av Gröndalsskolan, för att kunna ta emot Humlegårdsskolans elever, men den siffran har två månader senare växt till 40 miljoner. Det var bråttom att visa upp satsningar i budgeten inför valårets början. Men det var mest siffror tagna ur luften. Man undrar om det över huvud taget sker samtal mellan styrande politik och förvaltningarna?

Det är i socialdemokraternas ostrukturerade styre som det gång på gång dyker upp dessa tecken på att bollar tappas, och där verksamheterna konstant måste jobba i uppförsbacke.

Personal, barn och föräldrar måste kunna lita på att skollokalerna fungerar, underhålls och att de erbjuder en bra arbetsmiljö och möjligheter till en modern undervisning. Vi tror att det är nyckeln för att skapa en god arbetsmiljö som lockar personal att komma hit, och stanna. Vi tror att det är nyckeln för att våra elever ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och komma ut starka i vuxenlivet. Vi tror att det är nyckeln för att fler föräldrar ska vilja flytta hit med sina barn, och stanna i kommunen.

Vi vill ersätta de dyra baracklösningarna med permanenta och ändamålsenliga lokaler. Det skulle kunna minska lokalkostnaderna för dessa verksamheter med två tredjedelar. Det är både kostnadseffektivt och resultatinriktat. Det är ansvarsfullt hanterande av våra gemensamma skattemedel. De pengar som blir över, och det rör sig om åtskilliga miljoner, hade t.ex. kunnat täcka de påtvingade besparingar som S-budgeten nu lagt som en våt filt över verksamheterna, och som även tvingar fram uppsägningar på bred front.

Så en plan för skollokalerna och tydligare styrning, ligger högt på prioriteringslistan när vi fått det maktskifte som Nynäshamns kommun så väl behöver. Någon gång får det faktiskt vara nog. Det är dags för förändring.

Marcus Svinhufvud (M) 
Gruppledare Barn & Utbildningsnämnden

 

Varför vill Socialdemokraterna lägga ner nynäshamnarnas snabbtåg?

Moderaternas besked till väljarna är att snabbtågen till och från Nynäshamn ska vara kvar. Att Socialdemokraterna vill lägga ner dem är märkligt, skriver Harry Bouveng (M) i NP den 19/1. Läs artikeln i NP här.

I en debattartikel i NP skriver Talla Alkurdi (S) att snabbtåg från Nynäshamn till Stockholm är mycket bra. Tyvärr vill ju Socialdemokraterna med Erika Ullberg (S) i spetsen med all önskvärd tydlighet ta bort detta, och därmed nynäshamnsbornas chans att resa till Stockholm under timmen.

Ullberg har, vid upprepade tillfällen, kallat snabbtågen för ”ett misslyckat experiment”, då har hon uppenbarligen missat att nynäshamnsbornas nu reser till Stockholm under timmen, för första gången i historien – varför vill Socialdemokraterna ta bort detta?

Tidsvinsten med snabbtåg har hon även kallat för ”försumbar och provocerande”. Detta är att håna oss Nynäshamnsbor. Ullberg vill med all önskvärd tydligt lägga ned snabbtågen till och från Nynäshamn. Det vore att gå i helt fel riktning.

Politik är som bäst när den inte ristas i sten. Åtgärder som inte löser de problem man brottas med måste omvärderas, förnyas och förbättras. Varken Citybanan eller statens utlovade rekordsatsningar har satt stopp för förseningarna, tvärtom har elfel, spårspring, signalfel och trasiga anläggningar gjort början på denna vinter till en mardröm för många pendlare.

Ullberg vill med all önskvärd tydligt lägga ned snabbtågen till och från Nynäshamn. Det vore att gå i helt fel riktning.

Vi har föreslagit att SL ska återgå till tidtabeller utan snabbtåg längs med hela Ostkustbanan. Alltså den järnvägssträcka som passerar Solna och Sollentuna. Det innebär att Alliansen i landstinget är överens om att låta SL och trafikförvaltningen ansöka hos Trafikverket om att ta bort snabbtågen och samtidigt utöka trafiken längs Ostkustbanan. Det innebär att snabbtågen ersätts av pendeltåg som kör långsammare från länets utkanter, men stannar på samtliga stationer.

I höstens val bestämmer nynäshamnsborna vilken väg de vill gå.

Men de omtyckta snabbtågen till och från Nynäshamn föreslås fortsätta trafikera Nynäsbanan. Alliansens ambition om att utöka trafiken med fler avgångar redan under innevarande år kvarstår, liksom att bibehålla den kraftfulla utökning av trafiken med en femtedel som kunnat genomföras i pendeltågssystemet som helhet.

Ullberg skriver på sin egen blogg att Socialdemokraterna ser försöket med snabbtåg som ett fiasko. Snarare är det i dag en glädjande verklighet för många nynäshamnsbor. Socialdemokraterna har gett sitt besked, de vill ta bort snabbtågen, vi har gett vårt besked, vi vill behålla det. I höstens val bestämmer nynäshamnsborna vilken väg de vill gå.

Harry Bouveng (M)
oppositionsråd i Nynäshamn och ledamot av landstingets trafiknämnd

 

Tanken på att bygga en ny stad var en ren utopi

Segersäng – en stad i staden. Så presenteras den och precis så är det. Varför ska vi ha en stad till i vår fina kommun? Den är inte till gagn för någon annan än statens nationella plan och att vissa troligtvis önskar sig ett monument över vad man åstadkommit, skriver Agneta Hagström, ledamot i KF och ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  Läs artikeln i NP den 10 december här.

Jag kan inte låta bli att tänka på en annan styrande ute i världen som stenhårt arbetar för att genomföra det som personen ifråga vill, oaktat konsekvenserna.

Det har hållits flera möten om Segersängsstaden på senare tid och stora resurser har tagits i anspråk inom förvaltningen. Vi har dessutom inte hört en enda positiv röst från allmänheten och boende.

Vi har dessutom inte hört en enda positiv röst från allmänheten och boende.

För ett tag sedan bjöd vi inom M, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, in Mikael Gustafsson, planeringschef i kommunförvaltningen, för att objektivt redovisa fakta om Segersäng som ny stad. Han redovisade detta mycket bra och framför allt att den brådska som föreligger för att kommunen ska ge ett (positivt) svar.

Man kan uttrycka det så att man har pistolen mot pannan. Ingen betänketid och inga konkreta förslag på hur en liten kommun som vår ska kunna hantera ett bygge av denna storlek och vilka konsekvenser det skulle få för hela vår kommun och framför allt Nynäshamn som stad.

Infrastrukturen är inte löst, lån måste tas av kommunen som vi ska återbetala när inkomsterna börjar trilla in! När då? En helt ny avdelning måste byggas upp för att ta hand om projektet, nya anställningar etc. Redan nu råder arbetskraftsbrist inom förvaltningen och svårigheter att rekrytera.

Sist men inte minst – Nynäshamns stadskärna kommer att helt utarmas. Orkar vi med att hålla vår nuvarande kommun igång samtidigt med detta stora projekt? Till vilken nytta?

Vi har nu nåtts av information om att hela projektet ser ut att falla. Staten är inte beredd att stå för de nödvändiga, helt avgörande åtgärderna inom infrastruktur, lån med mera som en liten stad som Nynäshamn skulle behöva för att ens tänka tanken om ett sådant jätteprojekt.

Tillsammans med våra allierade, Centern och Kristdemokraterna, säger vi ett klart nej till detta projekt som vi från start har betraktat som ren utopi.

Agneta Hagström (M)
Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 

Denna artikel publiceras i samband med Kultur- och fritidsnämndens kampanj den 9 december. 

Satsa på mer kultur och idrott i hela kommunen!

Mer idrott i skolan lönar sig, både på kort och lång sikt. I Malmö jämförde man för några år sedan elever som hade fysisk aktivitet varje dag med elever som bara deltog i de schemalagda tre timmarna idrott och hälsa per vecka. Resultatet var förbluffande.

Att röra sig varje dag ökade möjligheterna att få behörighet till gymnasiet. De som ingick i den undersökta gruppen hade dessutom bättre betyg i matematik, engelska, svenska och idrott och hälsa när de lämnade grundskolan.

Idrottande i unga år bidrar till att öva upp motoriken och elever med bättre motorik klarar sig som regel bättre i skolan. Förutom att det dagliga idrottandet bygger upp kroppen och grundlägger vanor som gör att risken för sjukskrivningar minskar senare i livet ökar det alltså chanserna att gå vidare till högre studier.

Det som gäller för Malmö gäller förstås i Nynäshamn, hela Nynäshamn. Vi vill därför att satsningar på idrott och kultur ska fördelas till alla kommundelar. Intresset för kultur, sin egen och andras, är liksom idrotten något som dagens grundskoleelever bär med sig genom hela livet. Kulturutövning bidrar till integration eftersom det skapar större förståelse för andra och det bidrar till att minska ojämlikheten i samhället. Idrotten kan dessutom vara en väg ut för ungdomar som tidigt har hamnat snett i livet.

Vi har flera förslag som skulle bidra till mer kultur, idrott och hälsa hos Nynäshamns barn och ungdomar:

  • Vi vill att unga ska ha frihet att välja sitt fritidsintresse och att det blir mer kultur- och fritidsaktiviteter på skolschemat.
  • Varför inte låta äldre som vill engagera sig få hjälpa till? Starta senior/juniorgrupper. På så sätt skapas bryggor, inte bara mellan kulturer utan även mellan generationer
  • Att upprusta och utveckla kommunens idrottsplatser är en del av vår framtidsplan! Kvalitetsinvestera mer i Ösmo, Sorunda och Kvarnängen samt återuppliva Stora Vikas idrottshall.
  • Vi tror att det lönar sig, både för den enskilde eleven och för hela Nynäshamn, att skapa mer aktiviteter i alla kommundelar. Då är det viktigt att i möjligaste mån försöka minska de ekonomiska barriärer som stänger unga ute från idrottande.
  • Det kan därför vara värt att se över taxorna för kultur- och fritidsaktiviteter för alla ungdomar mellan 6 – 18 år.

Per Malmsten (M)
Gruppledare kultur- och fritidsnämnden

INFÖR BOENDEGARANTI UTAN BISTÅNDSBEDÖMNING FÖR PERSONER SOM ÄR 85 ÅR OCH ÄLDRE!

Moderaterna i Nynäshamn är överens om att något måste göras för att våra äldre kommuninnevånare ska känna sig trygga inför sin ålderdom. När hjälp och stöd behövs, så ska serviceinsatserna finnas på plats. Läs hela artikeln i NP här.

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna handlingsutrymme att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Kommunens riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till lagstiftningen och ska ge stöd och vägledning i myndighetsutövningen. Vår bedömning är att de riktlinjer som finns gällande äldre invånare i Nynäshamns kommun leder till att våra äldre inte får den hjälp de behöver och därmed känner de en oro inför framtiden. Detta tycker vi är fel och vi kommer att arbeta för en förändring.

Generösare riktlinjer borde vara en självklarhet. Moderaterna i Nynäshamn tycker inte att det är rimligt att en person som är 95 år och som söker plats på ett äldreboende får avslag. För att överklaga beslutet tvingas den sökande vända sig till Förvaltningsrätten vilket kan ta cirka 6-15 månader. Det är en lång tid för personer som uppnått denna aktningsvärda ålder. Förvaltningsrätten har i vissa fall återförvisat ärenden till socialnämnden i Nynäshamn där de anser att kommunens bedömning inte är rätt, det vill säga, att personen har rätt till en plats på ett äldreboende och att Nynäshamns kommun har agerat fel.

Nynäshamns kommun ska vara ett föredöme där äldre personer ska få ett bra liv och leverne. Tyvärr har det, under 2000-talet, nedmonterats cirka 100 omsorgsplatser här i Nynäshamn, vilket innebär ett mycket svårt och komplicerat ansökningsförfarande för att den äldre ska beredas en plats. Helst så ska den äldre ha uppemot 30-35 timmars hemtjänst/vecka i sitt boende innan en plats kan beredas. Socialdemokraterna uttalar gärna i kommunfullmäktiges talarstol samt i otaliga pressmeddelanden att de hjälper alla och att Nynäshamn ska förbli Sveriges bästa kommun att åldras i. Vi kan konstatera att verkligheten ser annorlunda ut.

Utifrån detta perspektiv och den motion som nu ligger för behandling hos kommunfullmäktige, kommer vi i moderaterna att verka för att våra äldre inte ska känna någon oro inför framtiden och få åldras i förvissningen om att tryggheten finns när man är i behov av olika serviceinsatser.

Moderaterna i Nynäshamn kommer arbeta för:

  • Att personer som är 85 år och äldre och som söker ett vård- och omsorgsboende/äldreboende beviljas plats utan biståndsbedömning, samt
  • Att biståndsbedömning med ökad flexibilitet till den enskilde ska beaktas.

Agneta Tjärnhammar (M)
Gruppledare i socialnämnden

Därför säger moderaterna nej till en ny stad i Segersäng

Moderaterna säger nej till Isestaden men ja till en varsam utveckling av Nynäshamn skriver Patrik Isestad i NP 20/10. Läs hela artikeln här.

Med tanke på den fart bostadsbyggandet hittills haft i Nynäshamns kommun, är det inte utan att man lyfter lite på ögonbrynen när man ser och lyssnar till Patrik Isestad (S) när han talar sig varm för en ny stad i Segersäng. Visst kan det vara en fascinerande tanke att bygga stad, där det i dag är en mer småskalig bebyggelse med lite av bullerbykänsla, men å andra sidan, är det verkligen det som efterfrågas?

Det kan visserligen erkännas att tanken kittlar fantasin. Vilka möjligheter! När hände detta egentligen senast? När man lyssnar på Isestad så får man en känsla av att här är det bara att sätta spaden i jorden och vips så är staden är klar! Pendeltågsstation finns redan, så den detaljen är fixad för en hållbar framtid.

Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte och det av många olika skäl. Har man till exempel frågat de som bor i dagens Segersäng? Verkar det troligt att de har flyttat dit för att hamna i en stad? Är det någon som har funderat på hur staden kommer att gestalta sig? Det nya Segersäng (eller om man vill ”Isestaden”) ska rymma kanske 10 000 stycken bostäder. Som en liten jämförelse så är det ungefär 11 000 bostäder i Hammarby sjöstad.

Isestad vill dessutom att det ska byggas jämlikt och feministisk. Han vill bygga ”en stad som bryter upp klassamhället och skillnaderna mellan kvinna och man”. Förutom att det i mina öron låter en smula ”flummigt” och obegripligt och man får väl hoppas att ett förtydligande på den punkten kommer längre fram.

I dag känns ”Isestaden” mer som ett nytt Hallunda eller Rinkeby och om dessa finns det ju synpunkter. Vad tycker Nynäshamns miljöpartister, när till exempel Naturskyddsföreningen helst inte vill bygga något alls i området och där byggsakkunniga menar att mycket av den tilltänkta byggplatsen utgörs av ”bottenlös” sankmark?

Vad händer med den stad vi redan har? Ökar attraktiviteten i dagens Nynäshamn av att man bygger en lika stor stad på gränsen till Haninge, där det också är tal om en liknande stad med ytterligare 10 000 bostäder. Hur går det för Nynäshamns butiker och övriga näringsliv? Frågetecknen är egentligen oändliga.

När Haninge var i färd med att sätta spaden i jorden i Vegastaden (4 000 bostäder) beställde man tillsammans med landstinget och ett par andra kommuner, en studie om bland annat vilka effekter en förtätning av det nuvarande Haninge skulle medföra.

Studien som utfördes av bostadsforskaren Alexander Ståhle konstaterade att befolkningen i Haninges centrala stadsdel Handen nära nog skulle kunna dubbleras från dagens 10 000 invånare samtidigt som den upplevda stadskvalitén skulle öka genom att staden tillfördes mer liv, rörelse och ekonomisk bärkraft för fler verksamheter. Därtill skulle arkitekturen kompletteras med nya årsringar och därmed skapa också en estetiskt visuell dynamik.

Samma sak torde gälla för dagens Nynäshamn och man skulle då kunna tillföra nära nog, ett tillräckligt antal bostäder i och kring befintlig stad utan att behöva göra något alls ute i Segersängs skogar.

Vi moderater står fast vid att vi vill utveckla den stad vi redan har, gärna med den så kallade UCR-planen som grund. Det innebär bland annat en utveckling av vårt gästhamnsområde inklusive en bättre koppling till centrum. Här ingår även en koppling mellan staden och Ösmo som också är ett utvecklingsområde där det kan tillföras många nya bostäder av varierad storlek och upplåtelseform.

Även övriga kommundelar kan tillföras ytterligare bebyggelse med en småskalig exploatering och där ingår Segersäng där man kan fortsätta att utveckla, men i ungefär den skala man börjat med.

Vi moderater säger alltså i det här läget, nej till den nya ”Isestaden” och ja till en varsam utveckling av vårt gemensamma Nynäshamn, som är i behov av ett nytt styre.

Harry Bouveng (M)
oppositionsråd

Varför bostäder åt nyanlända i stället för ny skola på Estö?

Isestad levererar motstridiga besked om Estö. Boenden för nyanlända kommer att lägga en våt filt över utvecklingen i området och förhindrar byggandet av en ny skola exempelvis, skriver Harry Bouveng i NP 16/10. Läs hela artikeln här.

Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när vårt nya kommunalråd Patrik Isestad far fram i medier och de kommunala rummen. Här verkar det vara full fart, men inte alltid framåt, utan snarare åt diverse olika håll, där det inte är säkert, att riktningen är den samma från den ena dagen till den andra. Det är visserligen en styrka att kunna vara flexibel, att kunna ändra sig, men en någorlunda fast kompassriktning skulle nog underlätta för att veta vart man är på väg, inte minst när det också ibland verkar oklart om man vet var man står. Det blir klassisk, socialdemokratisk svängdörrspolitik.

Ett relativt nytt exempel är det tänkta boendet för nyanlända. Vi moderater har länge arbetat för en utveckling av Estöområdet, där vi bland annat tänkt oss att bygga en ny skola, en ny modern skolbyggnad, som det finns ett mycket stort behov av, för att vi ska kunna komma ikapp och kunna erbjuda våra elever en bättre arbetsmiljö som är anpassad i tiden, på samma sätt som erbjuds i de flesta andra kommuner. Tyvärr är flera av våra nuvarande skolor gamla, slitna och lever helt enkelt inte upp till dagens krav.

Vi har arbetat hårt för detta och även kunnat glädjas åt att vi lyckats få med tanken om Estös framtid i den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamn, som efter flera års process äntligen antogs av kommunfullmäktige den 20 september. Det gladde oss ytterligare när Patrik Isestad, från talarstolen extra underströk just den kommande skolan där han även särskilt pekade ut en mer exakt plats för skolbygget, nämligen där det under lång tid varit uppställningsplats för bussar. Äntligen kändes det som att en ny skola skulle kunna komma på plats!

Men ingen lycka verkar vara för evigt. Redan veckan efter Patrik Isestads ord i kommunfullmäktige skickar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ut ett brev till de boende i närområdet, där man berättar om planerna att uppföra ett boende för nyanlända bestående av ett trevåningshus på hela 840 kvadratmeter. Byggnaden ska uppföras med ett tillfälligt bygglov, vilket innebär att huset ska kunna stå där på Estö upp till 15 år, vilket innebär en rejäl käpp i hjulet för skolbygget, som ju egentligen skulle ha behövt vara färdig redan i går.

Hela processen med byggnaden för nyanlända har skjutits ut under den politiska radarn. Ingen politiker hos oppositionen har på något enda sätt fått någon information om det här utan varit hänvisade till ”djungeltelegrafen” och en annons i NP. Allt tal om breda lösningar och transparens kom helt plötsligt på skam.

Från moderat håll vill vi göra det fullständigt tydligt, att vi inte ifrågasätter behovet av boende för nyanlända och att vi ju måste följa den så kallade anvisningslagen, men det måste dels finnas andra platser än Estö och framför allt, behöver förhandsinformationen och diskussionen ske öppet och inte i det fördolda.

Ett boende av den föreslagna typen lägger en våt filt över Estös utveckling i allmänhet och skolbygget i synnerhet.

Det moderata budskapet är enkelt – Gör om och gör rätt! Nynäshamn behöver nytt styre!

Harry Bouveng (M)
oppositionsråd

 

Ny politik behövs för bättre företagsklimat

Det måste bli enklare att driva företag och skatten på arbete behöver sänkas, anser Harry Bouveng (M) och Jörgen Warborn (M). Läs artikeln i NP 13/10 här.

Regeringen höjer skatterna på jobb och företagande och samtidigt är den förvånad över att företagsklimatet försämras. Det krävs ny politik som innehåller behövlig vilja och förståelse för de utmaningar som jobbskaparna möter i samhället.Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner visar att Nynäshamn ligger på fel sida av mittlinjen, faktiskt sämst i Stockholms län på plats 233 av 290. Detta trots en klättring på 11 platser sedan förra året.

Att då göra som den rödgröna regeringen och höja skatter samt avgifter för företagen är helt fel väg att gå.

Därför krävs förändring. Företag skapar jobb och stärker därmed vår gemensamma välfärd. Att då göra som den rödgröna regeringen och höja skatter samt avgifter för företagen är helt fel väg att gå. Fler företag ska ha råd att anställa efterlängtade medarbetare. Fler behöver komma in på arbetsmarknaden så att utanförskap byts mot ett starkare Nynäshamn. Vi moderater vill att det ska finnas goda förutsättningar för att driva företag och att det alltid ska löna sig att jobba. Därför vill vi sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Skattelättnaden skulle innebära att en normalinkomsttagare får behålla nära 500 kronor mer varje månad. Att på detta sätt göra det mer lönsamt att arbeta väntas bidra till 14 000 fler jobb på lång sikt. I arbetet med att göra de svenska bidragen mer rättvisa ingår bland annat att införa ett bidragstak och att man som ny i Sverige successivt ska kvalificera sig in i välfärden genom arbete.Näringslivets Regelnämnd har i sin årliga rapport slagit fast att företagarna upplever att regelkrånglet ökat under den rödgröna regeringen. Det är inte acceptabelt. Det måste därför bli enklare att driva företag och Nynäshamn ska stå starkt i konkurrensen. För sanningen är att resten av landets kommuner inte kommer att vänta in att något händer i Nynäshamn, det krävs ny politik så snart som möjligt.

Harry Bouveng (M)
oppositionsråd Nynäshamn

Jörgen Warborn (M)
riksdagsledamot och ordförande Moderata Företagarrådet

 

 

Våra två huvudområden för skolan bör vara mobbning och skolnärvaro

Marcus Svinhufvud (M), gruppledare barn- och utbildningsnämnden, om att så många elever stannar hemma från skolan. NP 3/10 (webb och tidning). Artikeln kan ni läsa nedan eller i NP här.

Det är med stor sorg som vi nu får ta emot rapporter om stora mängder ungdomar som står utanför arbete och studier i vår kommun. Det är även högst oroväckande att över 250 grundskoleelever hade mer än 20 procents frånvaro under läsåret 2016-2017.

Ännu värre är det att höra om tiotals elever i grundskoleåldern, årskurs 1-9, som inte har varit i skolan på över sex månader. Ett enda barn som hamnat i en sådan situation är en tragedi, och ett misslyckande av skolsystemet.

Vi ser också väldigt tydligt att elever som sällan är borta från skolan, till stor del klarar skolan, och får godkänt i alla ämnen när de lämnar nian. Det är lika tydligt att elever med stor frånvaro löper en betydligt större risk att inte klara sin gymnasiebehörighet.

När styrande politiker dessutom hänvisar till ett mobilt skolteam – som har varit vakant i över två års tid – så förstår man att insatserna inte ens i närheten är tillräckliga.

Det är hemskt att behöva ta del av vittnesmål om våld och otrygghet från skolor i vår kommun. Det är dessutom stora skillnader mellan skolor vilket gör att likvärdigheten kan ifrågasättas. Sjukfrånvaron hos personalen i våra skolor och förskolor är alarmerande hög, och i många mätningar i bottenskiktet i Sverige.

Arbetsmiljö och studiemiljö är oerhört viktiga frågor för oss att ta tag i. Vi har därför bland annat lämnat in en motion med syfte att just skapa större trygghet och studiero i våra skolor. Vi tror att vi måste sätta upp ambitiösa mål, när det gäller två huvudområden: mobbning och skolnärvaro.

Vi ska ha nolltolerans mot mobbning, som inte sällan är orsak till den problematiska skolfrånvaron. Skolfrånvaron gör också att man hamnar på efterkälken, vilket i sin tur kan leda till mobbning. Båda dessa frågor är de viktigaste för tryggheten i skolan och måste genomsyra allt arbete i alla våra skolor.

Skolan måste vara likvärdig, och arbetet måste vara systematiskt, och med noggrann utvärdering och uppföljning.

Vi behöver även ett närvaroteam som snabbt fångar upp de barn som inte är i skolan. Ett barn ska inte få gå hemma i veckor och månader utan att någon undrar var eleven är.

Det är absolut behjärtansvärt att donera sina gamla mynt till Friends. Jag har själv lagt mynt i flera olika insamlingsbössor. Men det är inte genom att göra politik av en insamlingsbössa som vi löser utmaningarna med mobbning och problematisk skolfrånvaro.

Våra viktigaste politiska mål för skolan måste därför vara nolltolerans mot mobbning, att se till att alla barn går i skolan, och att alla barn ges rätt stöd och hjälp efter sina förutsättningar.

För våra barns viktigaste tid i livet pågår just nu. Vi måste göra allt vi kan för att skapa rätt förutsättningar för dem alla.

Marcus Svinhufvud (M), gruppledare barn- och utbildningsnämnden

 

NP 25/5 (webb)
Johan Söderström (undertecknad) skriver om Nynäshamns låga ranking på Svenskt Näringslivs lista över Sveriges kommuners företagsklimat. Läs mer här.

NP 9/5 (webb)
Marcus Svinhufvud
replikerar på Johan Augustsson (S) om vikten av att planera kommunala förskolor och inte slösa med skattebetalarnas pengar. Läs hela artikeln här.

NP 6/5 (webb)
Anders Karlsson
, socialnämnden, kritiserar kommunalrådet Patrik Isestads försök att be om ursäkt till alla kommunens offentliganställda som råkat illa ut. Läs hela artikeln här.

NP 26/4 (webb)
Marcus Svinhufvud replikerar på Patrik Isestad och skriver om behovet av nytänk och politiskt samarbete i kommunen. Läs hela artikeln här.

NP 19/4 (webb)
Marcus Svinhufvud
svarar Donald Löfving (SD) om planeringen av förskolan på Nickstahöjden. Läs mer här.

NP 31/3 (webb)
Marcus Svinhufvud skriver om behovet av en ny förskola på Nicksta men att upphandlingen kunnat sköts bättre. Läs mer här.

NP 30/3 (webb)
Harry Bouveng skriver om hotet mot företagen inom välfärdssektorn i samband med Illmar Reepalus rapport. Läs mer här.

NP 21/3 (webb)
Harry Bouveng konstaterar att det är en fråga för NSS hur man vill utveckla verksamheten på sitt område. Detta är alltså inte en fråga för politiken och moderaterna har ingen dold agenda. Läs mer här.

NP 10/3 (webb)
Harry Bouveng bemöter Miljöpartiet om turerna inom landsbygdsutskottet i NP (webb 10/3). MP sprider dimridåer och använder en retorik som är mycket svår att förstå och som ligger långt från sanningen menar Bouveng. Läs mer här.

NP 3/3
Gruppledaren i BUN, Marcus Svinhufvud, skriver om socialdemokraternas skönmålningar av skolan i Nynäshamn. Det saknas långsiktig planering vilket inte minst märks i fallet med Skolhusutredningen som man mörkar om. Läs mer här.

NP 16/2 (webb)
Harry Bouveng om att NSS förfogar över sin egen mark och att det därför inte är en politisk fråga vad den används till. Läs här.

NP 1/2
Harry Bouveng
och Bodil Toll om varför M lämnar landsbygdsutskottet efter stängningen av skolan i Stora Vika. Läs artikeln här.